Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ερευνητή, στο πλαίσιο του έργου «AIA’s Information and Passenger Assistance Services via an Augmented-solution Gateway» με κωδ. Τ1ΕΔΚ-01312, και κωδ. ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11297201

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Αρ. πρωτ. 1807/26705-19

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 24439/2019/31-07-2019

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: Ψ37Ι469Β4Μ-8Ε4

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ερευνητή, στο πλαίσιο του έργου «AIA’s Information and Passenger Assistance Services via an Augmented-solution Gateway» με κωδ. Τ1ΕΔΚ-01312, και κωδ. ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11297201

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AIA’s Information and Passenger Assistance Services via an Augmented-solution Gateway, AI-PASAG» μέσω της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01312 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ιωάννη Φ. Μαριά, προτίθεται σύμφωνα με την από 04/09/2019 απόφαση της 20ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 63ΡΩ469Β4Μ-ΒΒΟ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ερευνητή. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:

Επεξεργασία εικόνων και video (ΕΕ2, ΕΕ3)

 

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως δεκατέσσερεις (14) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου και εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη σχετική νομοθεσία.

Προϋπολογισμός: Έως 13.109,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό περιλαμβάνονται τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές.

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων:

  1. Πανεπιστημιακό πτυχίο τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, ή συναφών αντικειμένων της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.

 

  1. Μεταπτυχιακός φοιτητής τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, ή συναφών αντικειμένων.  

 

  1. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).

 

Επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων:

 Άριστη χρήση και γνώση προγραμματισμού σε:

  • Άριστη χρήση και γνώση προγραμματισμού σε C, C++, C#, JAVA, VB.NET, HTML, CSS, JAVAScript, PHP, SQL
  • Εμπειρία σε Windows® Presentation Framework
  • Εμπειρία σε ανάπτυξη διαδραστικών παιγνίων με Unity®
  • Εμπειρία σε MVC models & frameworks.

 

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα γίνει ως εξής:

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος

βαθμός 

κριτηρίου

​​​​​​​Βάρος κριτηρίου

1

Βαθμός Προπτυχιακού  Τίτλου Σπουδών (κλίμακα 0-10)

Βαθμός Πτυχίου Χ 2

20

35%

2

Άριστη χρήση και γνώση προγραμματισμού (βάσει επιθυμητού κριτηρίου αξιολόγησης)

Δέκα (10) βαθμοί για άριστη χρήση και γνώση κάθε μίας από τις τέσσερις (4) ζητούμενες τεχνολογίες προγραμματισμού, με μέγιστη βαθμολόγηση το 40

40

35%

 

3

 

Συνολική αποτίμηση του υποψηφίου όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων

Προσωπική συνέντευξη (είναι δυνατόν να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης αν αυτό κριθεί αναγκαίο)

40

30%

 
 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ.).

2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.

3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.

4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03. 08.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). ). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.

5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.

6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.

7) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.

8) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.

9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

10) Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη σχετική νομοθεσία.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)    Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).

2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα αγγλικά).

3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν).

4)    Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, μέχρι τη Τετάρτη  25/09/2019 και ώρα 15:00. Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση:

 

Πρόταση του/της …………………..

Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «AIA’s Information and Passenger Assistance Services via an Augmented-solution Gateway, AI-PASAG, κωδικός Τ1ΕΔΚ-01312» με κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11297201

Κωδ. Θέσης: Ε-2

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: 210.8203.830, αρμόδια κα. Α. Ελευθερίου (11:00-13:00).

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης

Αναπληρωτής Πρύτανη

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Όνομα: ………………………………………………………………......

Επώνυμο: ………………………………………………………………..

Διεύθυνση: ……………………………………………………………….

Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό): ……………………………….

e-mail: ……………………………………………………………….........

 

Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο για θέση ερευνητή για τις ανάγκες «AIA’s Information and Passenger Assistance Services via an Augmented-solution Gateway, AI-PASAG, κωδικός Τ1ΕΔΚ-01312» με κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11297201

 

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1807/26705-19 πρόσκλησής σας, σας υπο­βάλ­­­λω πρό­ταση για τη θέση ερευνητή (Ε-2), για τις ανάγκες του έργου «AIA’s Information and Passenger Assistance Services via an Augmented-solution Gateway, AI-PASAG, κωδικός Τ1ΕΔΚ-01312» με κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11297201

 

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ορίζει η πρόσκληση.

 

 

 

 

(τόπος), (ημερομηνία)

 

(υπογραφή)

 

 

ID: 
1856

Τελευταία ενημέρωση: 10-09-2019