Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο Υπεύθυνο Ιδρυματικής Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 27/11/2020

Αρ. πρωτ. 1807/40883-20

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο Υπεύθυνο Ιδρυματικής Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501.

 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501 και με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Κωνσταντίνο Δράκο, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο Υπεύθυνο Ιδρυματικής Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με την από 25/11/2020 απόφαση της 67ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: ΩΛΚΥ469Β4Μ-ΝΣΙ). Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­νο του έργου που θα α­­να­τε­θεί εί­ναι:

 

 

Αντικείμενο έργου: ο σχεδιασμός, συντονισμός και υλοποίηση προγραμμάτων και ενεργειών επικοινωνίας και η παραγωγή σχετικού υλικού για τη δημοσιότητα και την επικοινωνία του ΟΠΑ.  

Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνιστάται, ειδικότερα, στα ακόλουθα:

 1. Ενδυνάμωση της εικόνας, της ταυτότητας και της παρουσίας του ΟΠΑ, σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο.
 2. Σχεδιασμός και υλοποίηση της στρατηγικής και των προγραμμάτων επικοινωνίας του ΟΠΑ.
 3. Συγκέντρωση, δημιουργία και επιμέλεια ενημερωτικού και προωθητικού περιεχομένου και υλικών για το ΟΠΑ σε συνεργασία με εσωτερικούς (διοικητικές υπηρεσίες, μονάδες και τμήματα του ΟΠΑ) και εξωτερικούς εταίρους.
 4. Οργάνωση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των ψηφιακών και μη μέσων επικοινωνίας του ΟΠΑ (ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έντυπα, ΟΠΑ news, κ.α.)
 5. Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση ποικίλης μορφής εκδηλώσεων του ΟΠΑ στο πλαίσιο κοινωνικών και επικοινωνιακών πρωτοβουλιών του ΟΠΑ.
 6. Διαχείριση εσωτερικής επικοινωνίας με τα επί μέρους κοινά της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΟΠΑ.
 7. Εποπτεία, συντονισμός και διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του ΟΠΑ.
 8. Παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης για το ΟΠΑ σε εξωτερικούς φορείς και συνεργάτες.
 9. Σχεδιασμός, παρακολούθηση και απολογισμός των σχετικών δαπανών (προϋπολογισμού).
 10. Παρακολούθηση της υλοποίησης και αξιολόγηση του συνόλου των προγραμμάτων και ενεργειών.

 

 

Εκτιμώμενη διάρκεια: Έως δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με δίμηνη δοκιμαστική περίοδο.

 

 

Προϋπολογισμός: Έως είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι (23.736,00 €) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου.

 

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου της η­με­­δα­­πής ή ισότιμο και κατάλληλα ανα­γνω­ρι­σμένο τίτλο σπουδών ιδρύματος της αλ­λο­δα­πής σε σχετικό με τη θέση γνωστικό αντικείμενο.
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) σε σχετικό με τη θέση γνωστικό αντικείμενο από ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ισότιμος και ανα­γνω­ρι­σμένος τίτλος σπουδών της αλ­λο­δα­πής.
 3. Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε σχετική με το αντικείμενο θέση και επίπεδο ευθύνης.
 4. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, (επίπεδο Γ2/C2) (είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­­πόθεση, αλ­λά δεν α­­ξιο­λο­γεί­ται περαιτέρω).
 5. Γνώση τουλάχιστον δύο (2) ετών χειρισμού πλατφορμών και μέσων ψηφιακού Μάρκετινγκ και Διαφήμισης (Content Management Systems, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες διαφήμισης, κ.α.).  Οι εν λόγω γνώσεις αξιολογούνται βάση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας στη χρήση των προαναφερόμενων.
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες ή Καθηγητές Πανεπιστημίου.

 

 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

 1. Γνώσεις διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων και εργαλείων αξιολόγησης αποτελεσματικότητας ενεργειών επικοινωνίας. Οι εν λόγω γνώσεις αξιολογούνται βάση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας στα προαναφερόμενα αντικείμενα.
 2. Διοικητική ή/και Εκπαιδευτική ή/και Συμβουλευτική εμπειρία στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, στον τομέα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
 3. Ικανότητα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και άριστης επικοινωνίας και συνεργασίας με συνεργάτες, μέλη διδακτικού προσωπικού και εξωτερικά κοινά. Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα ανταπόκρισης σε πολλαπλά καθήκοντα και ανάληψης πρωτοβουλίας. Αποτελεσματικότητα υπό συνθήκες εργασιακής πίεσης και ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης διαχειριστικών προβλημάτων και τακτικών θεμάτων. Ικανότητα συνεχούς ενημέρωσης και παρακολούθησης των εξελίξεων στο σχετικό χώρο και αντικείμενο. Τα προσόντα αυτά θα πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει των συστατικών επιστολών και θα αξιολογηθούν και κατά τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης.

 

 

 

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα γίνει ως εξής:

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Διευκρινίσεις

Μέγιστος

βαθμός

κριτηρίου

Βάρος

κριτηρίου

1

Προϋπηρεσία σε σχετική με το αντικεί-μενο θέση και επίπεδο ευθύνης.

 

20 βαθμούς για κάθε έτος σχετικής προ­ϋ­­πη­ρεσίας, μετά το 5ο έτος.

Μέγιστη βαθμο­λό­­γη­ση:  2 έτη (από το 6ο έως και το 7ο)

40

40%

2

Γνώση χειρισμού πλατφορμών και μέσων ψηφιακού Μάρκετινγκ και Διαφήμισης (Content Management Systems, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες διαφήμισης, κ.α.). 

5 βαθμοί για κάθε έτος σχετικής προ­ϋ­­πη­ρεσίας, μετά το 2ο έτος.

Μέγιστη βαθμο­λό­­γη­ση: 3 έτη(από το 3ο έως και το 5ο)

15

15%

3

Γνώσεις διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων και εργαλείων αξιολόγησης αποτελεσματικότητας ενεργειών επικοινωνίας.

5 βαθμοί για κάθε έτος σχετικής προ­ϋ­­πη­ρεσίας.

Μέγιστη βαθμο­λό­­γη­ση: 2 έτη

10

10%

4

Διοικητική ή/και Εκπαιδευτική ή/και Συμβουλευτική εμπειρία στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, στον τομέα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

 

5 βαθμοί για κάθε έτος σχετικής προ­ϋ­­πη­ρεσίας.

Μέγιστη βαθμο­λό­­γη­ση: 3 έτη

15

15%

5

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υ­­­ποψηφίου (ενδεικτικά ανα­φέ­ρο­νται: Ικανότητα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και άριστης επικοινωνίας και συνεργασίας με συνεργάτες, μέλη διδακτικού προσωπικού και εξωτερικά κοινά. Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα ανταπόκρισης σε πολλαπλά καθήκοντα και ανάληψης πρωτοβουλίας. Αποτελεσματικότητα υπό συνθήκες εργασιακής πίεσης και ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης διαχειριστικών προβλημάτων και τακτικών θεμάτων. Ικανότητα συνεχούς ενημέρωσης και παρακολούθησης των εξελίξεων στο σχετικό χώρο και αντικείμενο, καθώς και κάθε άλλο α­­πο­δει­κ­νυ­ό­με­νο προσόν που ο ερ­γο­δό­της στα­θ­­­μίσει, ευ­λό­γως, ως απαραίτητο ή επιθυμητό)

Προσωπική συνέντευξη

20

20%

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση ή/και στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, αλλά δεν προκύπτουν από τα απαιτούμενα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

2) Σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίου προβλέπει συνέντευξη και ο υποψήφιος, ενώ κληθεί σε αυτή, δεν προσέλθει, τότε αυτός απορρίπτεται από την περαιτέρω  διαδικασία αξιολόγησης. Σε συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης.

3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.

4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.

5) Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του ΠΔ 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ Α’ 39/05.03.2001, ΦΕΚ Α’ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α’ 63/09.03.2005).

6) Ως εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη, νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί δυνάμει σύμβασης εργασίας ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα, ταυτόσημα ή συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.

 

7) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) πιστοποιώντας το ανωτέρω (βλ. Παράρτημα Β).

8) Αντικατάσταση της πρότασης υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων υποψηφιότητας, με υποβολή συμπληρωματικού φακέλου.

9) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.

10) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.

11) Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.

12) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Η σύναψη σύμβασης βρίσκεται σε συνάρτηση με τις ανάγκες του έργου και την ύπαρξη απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη του κόστους της εν λόγω σύμβασης.

13) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Υποψήφιοι, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της διαδικασίας επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι ενημερώνονται δια της παρούσας Πρόκλησης ότι τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα υποβάλουν δύνανται να χορηγηθούν σε συνυποψήφιούς τους, χωρίς να ενημερωθούν ατομικώς πριν τη χορήγηση αυτή. Η παρούσα ενημέρωση επέχει θέση πρότερης ενημέρωσης ως προς το ενδεχόμενο αυτό.

14) Επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

15) Η σύμβαση συνάπτεται με δίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)    Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα Α).

2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το πρότυπο Europass).

3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν).

4)   Η πιστοποίηση της συνάφειας και του χρόνου επαγγελματικής εμπειρίας αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαιώσεων προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας από εργοδότη, όπου ευκρινώς θα προσδιορίζεται ο χρόνος και το αντικείμενο του παρεχόμενου έργου ή/και αντίγραφα συμβάσεων συνοδευόμενα από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο και στοιχείο που τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

       Επισημαίνεται ότι τα όποια δικαιολογητικά πιστοποίησης επαγγελματικής εμπειρίας προσκομίζονται από τον υποψήφιο, θα πρέπει να είναι τέτοια που να αποσαφηνίζεται η συνάφεια του παρεχόμενου έργου με το αντικείμενο της εν λόγω πρόσκλησης, καθώς και η εκτέλεση του παρεχόμενου έργου.  

5)    Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι τη Δευτέρα 14/12/2020, και ώρα 15:00.

 

Στο σφραγισμένο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση:

 

Πρόταση του/της …………………..

 

Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501 (Π90).

 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου έως και την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

 

Σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο της πρότασης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας παράδοσής της στην αρμόδια ταχυδρομική υπηρεσία (να σημειωθεί ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί από τον αποστολέα ότι η ημερομηνία σφραγίδας παράδοσης είναι ευκρινής προς ανάγνωση).

 

Στοιχεία επικοινωνίας: αρμόδια Αγγελική Ελευθερίου, τηλέφωνο: 210-8203830 (ώρες 09:00 – 12:00)

 

Δημοσιότητα της πρόσκλησης: Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΠΑ www.aueb.gr και του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ www.rc.aueb.gr, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτείται από το φορέα χρηματοδότησης του έργου.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος

Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Μάθησης

ID: 
2617
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 27-11-2020