Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα, Ερευνητές Ανάπτυξης Εφαρμογών, στο πλαίσιο του έργου «REAL ESTATE ANALYTICS (REA)» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΡ-2935-01

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2018
Αρ. πρωτ. 920000/1699-18

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα, Ερευνητές Ανάπτυξης Εφαρμογών, στο πλαίσιο του έργου «REAL ESTATE ANALYTICS (REA)» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΡ-2935-01

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REAL ESTATE ANALYTICS (REA)» μέσω της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-00022 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δαμιανό Χατζηαντωνίου, προτίθεται σύμφωνα με την από 21/11/2018 απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΜΧ469Β4Μ-ΤΧΤ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) φυσικά πρόσωπα, ερευνητές ανάπτυξης εφαρμογών. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι το εξής:

1) Κωδικός Θέσης Α1: Ερευνητής Ανάπτυξης Εφαρμογών Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Αντικείμενο: Σχεδίαση μίας αποθήκης δεδομένων που να στηρίζεται στα δεδομένα που διαθέτει η Eurobank Property Services, η Eurobank και πιθανώς εξωτερικές πηγές. Για να γίνει αυτό, απαιτείται η μελέτη κάθε υποσυστήματος ως προς τα δεδομένα που συγκεντρώνει και ο καθορισμός αυτών που είναι χρήσιμα στην ανάλυση που θα πραγματοποιηθεί. Η παραπάνω σχεδίαση μπορεί να περιγραφεί με τις εξής υποενότητες:

 • Αναγνώριση, καταγραφή και μελέτη των πιθανών data components που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του data warehouse.
 • Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών ως προς την επεξεργασία, ανάλυση και οπτικοποίηση των δεδομένων της αποθήκης δεδομένων.
 • Ανάλυση και σχεδιασμός των σχεσιακών σχημάτων σε SQL Server.
 • Καταγραφή των απαιτούμενων διαδικασιών ETL για την αρχική πλήρωση της αποθήκης δεδομένων με δεδομένα, καθώς και για τη συντήρησή του.

Επίσης μέρος του έργου είναι η δημιουργία κώδικα για την κατασκευή πιλοτικής online πλατφόρμας, όπου ο χρήστης θα υπολογίζει την αξία του ακινήτου ή χαρτοφυλακίου του.

 

 

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου και εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη σχετική νομοθεσία.

Προϋπολογισμός: Έως 67.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό περιλαμβάνονται τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για τη θέση Α1:

 1. Πανεπιστημιακό πτυχίο Διοικητικών Σπουδών ή/και Τεχνολογικών Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 2. Εν ενεργεία Υποψήφιος Διδάκτορας σε ελληνικό Πανεπιστήμιο, σε γνωστικό αντικείμενο βάσεις δεδομένων ή/και ανάλυση δεδομένων
 3. Τουλάχιστον ένα έτος (1) επαγγελματική προϋπηρεσία σε ανάπτυξη εφαρμογών επιχειρηματικής ευφυΐας, εξόρυξης γνώσης και δημιουργία ιστοσελίδων.
 4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων για τη θέση Α1:

 • Καλή χρήση τεχνολογιών Microsoft  SQL Server, SSIS, SSAS, PowerBI, Pentaho.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων για τη θέση Α1 θα γίνει ως εξής:

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος
βαθμός
κριτηρίου

Βάρος
κριτηρίου

1

Βαθμός Πτυχίου (κλίμακα 0-10)

Βαθμός Πτυχίου Χ 3

 

30

30%

 

2

Επαγγελματική προϋπηρεσία σε ανάπτυξη εφαρμογών επιχειρηματικής ευφυΐας, εξόρυξης γνώσης και δημιουργία ιστοσελίδων.

10 βαθμοί για κάθε έτος προ­ϋ­πη­ρε­σίας, μετά το 1ο έτος.  Μέ­γι­στη βα­­­θ­μο­­­λό­γη­ση δύο (2) έτη, από το 2ο έτος ως και το 3ο

20

20%

3

Καλή χρήση τεχνολογιών Microsoft  SQL Server, SSIS, SSAS, PowerBI, Pentaho.

Τέσσερις (4) βαθμοί για καλή χρήση κάθε μίας από τις ζητούμενες πέντε (5) τεχνολογίες, με μέγιστη βαθμολόγηση το 20

20

20%

 

4

 

Συνολική αποτίμηση του υποψηφίου όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και των επικοινωνιακών του ικανοτήτων

Προσωπική συνέντευξη (είναι δυνατόν να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης αν αυτό κριθεί αναγκαίο)

30

30%

 

2) Κωδικός Θέσης Α2: Ερευνητής Ανάπτυξης μεθοδολογικών εργαλείων (μοντέλων) για προβλήματα της κτηματαγοράς (Real Estate)  

Αντικείμενο:

 • Δημιουργία μεθοδολογίας κατασκευής δεικτών τιμών ακινήτων που να στηρίζεται στα δεδομένα που διαθέτει η Eurobank Property Services, η Eurobank, και πιθανώς εξωτερικές πηγές.
 • Μεθοδολογία πρόβλεψης τιμών ακινήτων (automatic Valuation models) με τη χρήση κατάλληλων οικονομετρικών ή στατιστικών ή άλλων μεθόδων.
 • Δημιουργία μοντέλων διαχείρισης κινδύνου χαρτοφυλακίων ακίνητων
 • Δημιουργία κώδικα σε R που να υποστηρίζει τα παραπάνω

Επίσης μέρος του έργου είναι η δημιουργία κώδικα και η συμμέτοχη και συνεργασία για την κατασκευή πιλοτικής online πλατφόρμας όπου ο χρήστης θα υπολογίζει την αξία του ακινήτου ή χαρτοφυλακίου του.

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου και εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη σχετική νομοθεσία.

Προϋπολογισμός: Έως 33.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό περιλαμβάνονται τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για τη θέση Α2:

 1. Πανεπιστημιακό πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής στα Μαθηματικά ή τη Στατιστική, με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 2. Μεταπτυχιακό τίτλο της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής στη Στατιστική ή την Οικονομετρία.
 3. Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 4. Εν ενεργεία Υποψήφιος Διδάκτορας σε ελληνικό Πανεπιστήμιο

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων για τη θέση Α2:

 • Επαγγελματική εμπειρία σε έργα σχετικά με real estate
 • Πολύ καλή χρήση της γλώσσας R.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων για τη θέση Α2 θα γίνει ως εξής:

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος
βαθμός
κριτηρίου

Βάρος
κριτηρίου

1

Βαθμός Πτυχίου (κλίμακα 0-10)

Βαθμός Πτυχίου Χ 2

 

20

20%

2

Βαθμός Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (κλίμακα 0-10)

Βαθμός Πτυχίου Χ 2

 

20

20%

 

2

Επαγγελματική εμπειρία σε έργα σχετικά με real estate

2 βαθμοί *μήνα σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας

Μέγιστη βαθμολόγηση: 10 μήνες

20

20%

3

Πολύ καλή χρήση της γλώσσας R.

1 βαθμό *μήνα καλής χρήσης της γλώσσας R

Μέγιστη βαθμολόγηση: 10 μήνες

10

10%

 

4

 

Συνολική αποτίμηση του υποψηφίου όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και των επικοινωνιακών του ικανοτήτων

Προσωπική συνέντευξη (είναι δυνατόν να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης αν αυτό κριθεί αναγκαίο)

30

30%

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ.).
2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.​​​​​​​
3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03. 08.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). ). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
7) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
8) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
10) Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη σχετική νομοθεσία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)  Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).
2)  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα αγγλικά).
​​​​​​​3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν).
4) Βεβαίωση παρακολούθησης Διδακτορικού κύκλου σπουδών ή Αντίγραφο απόφασης Γενικής Συνέλευσης Τμήματος σύμφωνα με την οποία καθίσταται Υποψήφιος Διδάκτορας
5)   Βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας συνοδευόμενες από τις σχετικές συμβάσεις.
6)  Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, μέχρι τη Δευτέρα  17/12/2018 και ώρα 15:00. Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση:

Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «REAL ESTATE ANALYTICS (REA), κωδικός Τ1ΕΔΚ-00022» με κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ΕΡ-2935-01 και κωδικό θέσης Α1 ή/ Α2

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: Ελευθερίου Αγγελική, 210-8203 830.
 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ
 

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Όνομα: ………………………………………………………………......​​​​​​​
Επώνυμο: ……………………………………………………………….
Διεύθυνση: ……………………………………………………………...
Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό): ………………………………........
e-mail: ………………………………………………………………........

 

Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα για τις θέσεις Ερευνητή Ανάπτυξης Εφαρμογών, για τις ανάγκες του έργου «REAL ESTATE ANALYTICS (REA), κωδικός Τ1ΕΔΚ-00022» με κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ΕΡ-2935-01.

 

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 920000/1699-18 πρόσκλησής σας, σας υπο­βάλ­­­λω πρό­ταση για τις ανάγκες του έργου «REAL ESTATE ANALYTICS (REA), κωδικός Τ1ΕΔΚ-00022» με κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ΕΡ-2935-01 και κωδικό θέσης:

 

 

 

Κωδικός θέσης Α1: Ερευνητής Ανάπτυξης Εφαρμογών Επιχειρηματικής Ευφυΐας 

 

 

 

Κωδικός θέσης Α2: Ερευνητής Ανάπτυξης μεθοδολογικών εργαλείων (μοντέλων) για προβλήματα της κτηματαγοράς (Real Estate)

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ορίζει η πρόσκληση.

 

 

(τόπος), (ημερομηνία)

 

(υπογραφή)

 

ID: 
1366

Τελευταία ενημέρωση: 27-11-2018