Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Πλήρους Απασχόλησης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 19/04/2021

Αρ. πρωτ. 1807/15740-21

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501, που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Κωνσταντίνο Δράκο, προτίθεται να α­­­πα­σχο­λή­σει, με σύμβαση εργασίας ι­δι­ω­τι­­κού δι­καί­­ου ορισμένου χρόνου πλή­ρους απα­σχό­λη­σης, σύμ­φωνα με το άρθρο  93 του Ν. 4310/2014, ό­­πως τρο­ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4386/16, όπως προστέθηκε με το άρθρο 70 παρ. 2 του ν. 4712/2020 και σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017, ένα (1) φυσικό πρόσωπο για την τεχνική υποστήριξη και ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμ­φωνα με την α­­πό 14/04/2021 α­πόφαση της 87ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πι­τρο­πής Ε­ρευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/­Ο­Π­Α του α­­­καδημαϊκού έτους 2020-21 (ΑΔΑ: 6Λ8Λ469Β4Μ-ΘΤΤ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι το εξής:

 

Αντικείμενο εργασίας: ενδεικτικά στο ανωτέρω φυσικό πρόσωπο θα ανατεθεί η συμβολή στην ανάλυση, τεχνική υποστήριξη και ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών εφαρμογών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), η συμβολή στην αναπαραγωγή ηλεκτρονικών εκδόσεων και  δημιουργία ηλεκτρονικού διαφημιστικού υλικού για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), καθώς και η συμβολή στο σχεδιασμό, τον έλεγχο ασφαλείας και την υποστήριξη ιστοσελίδων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

 

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Αποδοχές: καθορίζονται οι προβλεπόμενες από: α) τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176 Α) και του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α 314), όπως ισχύουν, με την επιφύλαξη του άρθρου 70 παρ. 2 του ν. 4712/2020, β) των σχετικών οδηγιών με αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ /6.5.2016 (ΑΔΑ ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» όπως ισχύουν και γ) του άρθρου 21 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17Α΄/15.2.2017), όπως ισχύει.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

  1. Ηλικία 25 έως 65 έτη
  2. Πανεπιστημιακό πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
  3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στην γνωστική περιοχή της Πληροφορικής ή της Επιστήμης Υπολογιστών της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
  4. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) εξαμήνου σε συνάφεια με το προκυρησσόμενο αντικείμενο εργασίας, σε τεχνική υποστήριξη και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών εφαρμογών ή/και σχεδιασμό, έλεγχο ασφαλείας και υποστήριξη ιστοσελίδων ή/και αναπαραγωγή ηλεκτρονικών εκδόσεων και δημιουργία ηλεκτρονικού διαφημιστικού υλικού σε φορείς του δημοσίου ή/και ιδιωτικού τομέα.
  5. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2) (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).

 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

  1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) με ειδικότητα σε ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.
  2. Πιστοποιημένη γνώση προγραμματισμού JavaScript. Η πιστοποίηση της γνώσης γίνεται με σχετικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.   
  3. Πιστοποιημένη γνώση γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων GDPR.
  4. Προϋπηρεσία σε συνάφεια με το προκυρησσόμενο αντικείμενο εργασίας, σε τεχνική υποστήριξη και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών εφαρμογών ή/και σχεδιασμό, έλεγχο ασφαλείας και υποστήριξη ιστοσελίδων ή/και αναπαραγωγή ηλεκτρονικών εκδόσεων και δημιουργία ηλεκτρονικού διαφημιστικού υλικού σε πανεπιστημιακό περιβάλλον.
  5. Ικανό­τητα επικοινωνίας και εργασίας σε ομάδες, οργανωτική ικανότητα, καθώς και α­­ποτελεσματικό­τη­τα στην εργασία σε συνθήκες πίεσης.

 

Η βαθμολόγηση κριτηρίων των υποψηφιοτήτων θα γίνει ως εξής:

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος βαθμός κριτηρίου

Βαρύτητα κριτηρίου

1

Επαγγελματική εμπειρία, πέραν της απαιτούμενης, σε συνάφεια με το προκυρησσόμενο αντικείμενο εργασίας, σε τεχνική υποστήριξη και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών εφαρμογών ή/και σχεδιασμό, έλεγχο ασφαλείας και υποστήριξη ιστοσελίδων ή/και αναπαραγωγή ηλεκτρονικών εκδόσεων και δημιουργία ηλεκτρονικού διαφημιστικού υλικού σε φορείς του δημοσίου ή/και ιδιωτικού τομέα.

10 βαθμούς για κάθε εξάμηνο σχετικής προ­ϋ­­πη­ρεσίας, μετά το 1ο εξάμηνο.

Μέγιστη βαθμο­λό­­γη­ση: 3 εξάμηνα (από το 2ο έως και το 4ο)

30

30%

2

ΜΔΕ με ειδικότητα σε ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.

15 βαθμοί

15

15%

3

Πιστοποιημένη γνώση προγραμματισμού JavaScript.

15 βαθμοί

15

15%

4

Πιστοποιημένη γνώση γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων GDPR.

10 βαθμοί

10

10%

5

Προϋπηρεσία σε συνάφεια με το προκυρησσόμενο αντικείμενο εργασίας, σε τεχνική υποστήριξη και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών εφαρμογών ή/και σχεδιασμό, έλεγχο ασφαλείας και υποστήριξη ιστοσελίδων ή/και αναπαραγωγή ηλεκτρονικών εκδόσεων και δημιουργία ηλεκτρονικού διαφημιστικού υλικού σε πανεπιστημιακό περιβάλλον.

5 βαθμούς για κάθε εξάμηνο σχετικής προ­ϋ­­πη­ρεσίας.

Μέγιστη βαθμο­λό­­γη­ση: 2 εξάμηνα (από το 1ο έως και το 2ο)

10

10%

6

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υ­­­ποψηφίου (ενδεικτικά ανα­φέ­ρο­νται ικανό­τητα επικοινωνίας και εργασίας σε ομάδες, οργανωτική ικανότητα, καθώς και α­­ποτελεσματικό­τη­τα στην εργασία σε συνθήκες πίεσης, καθώς και κάθε άλλο α­­πο­δει­κ­νυ­ό­με­νο προσόν που ο ερ­γο­δό­της στα­θ­­­μίσει, ευ­λό­γως, ως απαραίτητο ή επιθυμητό)

Προσωπική συνέντευξη

20

20%

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση ή/και στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, αλλά δεν προκύπτουν από τα απαιτούμενα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

2) Σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίου προβλέπει συνέντευξη και ο υποψήφιος, ενώ κληθεί σε αυτή, δεν προσέλθει, τότε αυτός απορρίπτεται από την περαιτέρω  διαδικασία αξιολόγησης. Σε συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης.

3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.

4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.

5) Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του ΠΔ 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ Α’ 39/05.03.2001, ΦΕΚ Α’ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α’ 63/09.03.2005).

6) Ως εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη, νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί δυνάμει σύμβασης εργασίας ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα, ταυτόσημα ή συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση,  μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαδικασία επιλογής της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

7) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) πιστοποιώντας το ανωτέρω (βλ. Παράρτημα Β).

8) Αντικατάσταση της πρότασης υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων υποψηφιότητας, με υποβολή συμπληρωματικού φακέλου.

9) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.

10) Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης προτάσεων υποψηφιότητας θα εγκριθούν και επικυρωθούν σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ μετά από τη σχετική εισήγηση της οριζόμενης Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων υποψηφιότητας και θα καταρτιστεί προσωρινός αρχικά πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στον οποίο δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες υποψήφιοι. Οι πίνακες με τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησής τους, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.

 

11) Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Η σύναψη σύμβασης βρίσκεται σε συνάρτηση με τις ανάγκες του έργου στο πλαίσιο του οποίου συνάπτεται και την ύπαρξη απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη του κόστους της εν λόγω σύμβασης.

13) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Υποψήφιοι, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της διαδικασίας επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι ενημερώνονται δια της παρούσας Πρόκλησης ότι τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα υποβάλουν δύνανται να χορηγηθούν σε συνυποψήφιούς τους, χωρίς να ενημερωθούν ατομικώς πριν τη χορήγηση αυτή. Η παρούσα ενημέρωση επέχει θέση πρότερης ενημέρωσης ως προς το ενδεχόμενο αυτό. Μετά την εξέταση των πιθανών ενστάσεων και εφόσον αυτές υπάρξουν, θα καταρτιστεί ο οριστικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων και θα εγκριθεί και επικυρωθεί σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Στη συνέχεια θα αναρτηθεί στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθίστανται οριστικά. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα κληθεί να αναλάβει το έργο. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων επιλαχόντων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.

14) Επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

15) Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση που θα συναφθεί, σταθ­μί­ζο­ντας  τις ανάγκες του έργου στο πλαίσιο του οποίου εκδίδεται η  παρούσα, σύμφωνα και με τη διάταξη του αρ. 93 του Ν. 4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του αρ. 64 του Ν. 4485/2017, απο­κλει­ό­μενης της αναγνώρισής της ως αορίστου χρόνου.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)    Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα Α).

2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το πρότυπο Europass).

3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν).

4) Η πιστοποίηση της συνάφειας και του χρόνου επαγγελματικής εμπειρίας αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαιώσεων προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας από εργοδότη, όπου ευκρινώς θα προσδιορίζεται ο χρόνος και το αντικείμενο του παρεχόμενου έργου ή/και αντίγραφα συμβάσεων συνοδευόμενα από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο και στοιχείο που τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

       Επισημαίνεται ότι τα όποια δικαιολογητικά πιστοποίησης επαγγελματικής εμπειρίας προσκομίζονται από τον υποψήφιο, θα πρέπει να είναι τέτοια που να αποσαφηνίζεται η συνάφεια του παρεχόμενου έργου με το αντικείμενο της εν λόγω πρόσκλησης, καθώς και η εκτέλεση του παρεχόμενου έργου.  

5)    Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

6)   Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι την Τρίτη 11/05/2021, και ώρα 15:00.

 

Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από Μεγάλη Πέμπτη 29/04/2021 έως και Τρίτη 04/05/2021.

 

 

Στο σφραγισμένο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση:

 

Πρόταση του/της …………………..

 

Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501 (Π34/21).

 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου έως και την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

 

Σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο της πρότασης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας παράδοσής της στην αρμόδια ταχυδρομική υπηρεσία (να σημειωθεί ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί από τον αποστολέα ότι η ημερομηνία σφραγίδας παράδοσης είναι ευκρινής προς ανάγνωση).

 

Στοιχεία επικοινωνίας: αρμόδια Αγγελική Ελευθερίου, τηλέφωνο: 210-8203830 (ώρες 10:00 – 12:00) email: ageliki@rc.aueb.gr

 

Δημοσιότητα της πρόσκλησης: Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΠΑ www.aueb.gr και του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ www.rc.aueb.gr, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτείται από το φορέα χρηματοδότησης του έργου.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

 

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος

Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Μάθησης

 

ID: 
2920

Τελευταία ενημέρωση: 17-01-2022