Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2019

Αρ. πρωτ. 1807/35860-19

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 33759/2019-31.10.2019

   ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 6Σ60469Β4Μ-12Λ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501, που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Ξυλωμένο Γεώργιο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απα­σχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο  93 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4386/16 και το άρθρο 64 του Ν.4485/2017, δύο (2) φυσικά πρόσωπα για επιμέλεια, τεχνική βοηθητική υποστήριξη και επίβλεψη ορθής λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με την από 06/11/2019 απόφαση της 27ης Συνεδρίασης της Ε­πιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 6Α61469Β4Μ-8Ν4). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι το εξής:

Αντικείμενο εργασίας: Στους ανωτέρω θα ανατεθεί η καθημερινή επιμέλεια, τεχνική βοηθητική υποστήριξη και επίβλεψη ορθής λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους και σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοδότη. Ειδικότερα και ενδεικτικά περιλαμβάνεται ο έλεγχος των παροχών (ρεύματος και ύδατος) και η άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών ανάλογα με το πρόβλημα, η τεχνική βοηθητική υποστήριξη των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων κλπ.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με αρχική τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Αποδοχές: Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Κεφαλαίου  Β’ του  ν. 4354/2015.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 1. Ηλικία 25 έως 65 έτη
 2. Απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΥΕ) (είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­­­πόθεση, αλ­λά δεν α­­ξιο­λο­γεί­ται περαιτέρω).
 3. Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, συναφής με το αντικείμενο εργασίας.

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

 1. Συναφής με το αντικείμενο εργασίας επαγγελματική εμπειρία σε τεχνική θέση σε χώρους και εγκαταστάσεις εκπαιδευτηρίων ολοήμερης λειτουργίας και με μεγάλο αριθμό σπουδαστών.
 2. Ικανότητα συντονισμού, επικοινωνίας και οργάνωσης.

 

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα γίνει ως εξής:

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος βαθμός κριτηρίου

Βαρύτητα κριτηρίου

1

Συναφής με το αντικείμενο εργασίας επαγγελματική εμπειρία

10 βαθμοί για κάθε έτος σχετικής προϋπηρεσίας μετά το 3ο έτος.

Μέγιστη βαθμολόγηση: 4 έτη (από το 4ο έως και τον 7ο)

40

40%

2

Συναφής με το αντικείμενο εργασίας επαγγελματική εμπειρία σε τεχνική θέση σε χώρους και εγκαταστάσεις εκπαιδευτηρίων ολοήμερης λειτουργίας και με μεγάλο αριθμό σπουδαστών.

10 βαθμοί για κάθε έτος σχετικής προϋπηρεσίας.

Μέγιστη βαθμολόγηση: 3 έτη

30

30%

3

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου (ενδεικτικά αναφέρονται Ικανότητα συντονισμού, επικοινωνίας και οργάνωσης, καθώς και κάθε άλλο αποδεικνυόμενο προσόν που ο εργοδότης σταθμίσει, ευλόγως, ως απαραίτητο ή επιθυμητό)

Προσωπική συνέντευξη

30

30%

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ερ­γάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ι­στο­σε­λίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συ­γκε­κρι­μέ­νες. Οι εν­στάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στη δ­ιεύθυνση: Κε­φαλ­λη­­νίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φα­κέ­λους και στα  στοι­χεία που αφορούν τους λοι­πούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αι­τού­ντος σύμ­φω­­να με την συν­­δυαστική εφαρμογή των δι­α­τάξεων του Ν. 2472/97 και του Ν. 2690/99,  υ­πό τον όρο τή­ρη­­σης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγ­­γραφο της Αρχής Προ­στα­σίας Δεδομένων Προσωπικού Χα­ρακτήρα, προ­κει­μέ­νου να α­σκή­σει τα δι­καιώματά του σύμ­­φωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγ­γραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρ­τε­ρου έννομου συμ­φέ­ρο­ντος κλπ).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σ­κλη­σης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο­χρε­ώ­σεις ή να έ­χουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στo πλαί­σιο του έρ­γου.
 4. Η δι­αδικασία της πρό­σ­κλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κα­τά­τα­ξης, ο ο­ποίος θα περιλαμβάνει επι­τυ­χό­ντες (ενδεχομένως και επιλαχόντες), ενώ ό­­­σοι επι­λε­γούν θα ει­δοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η υπ­ο­­ψηφιότητα του ενδιαφερόμενου με τη μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικει­μέ­νου.
 5. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγ­μα­τοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφε­ρό­με­νο­/-ους στο πλαί­σιο της παρούσης πρόσκλησης και σύμφωνα με τον πίνακα κα­τά­τα­ξης.
 6. Η κατανομή των επιλεγέντων υποψηφίων στο ακριβές αντικείμενου του έργου τους και για τους χώρους και εγκαταστάσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας, με βάση τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες της.
 7. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κον­­δυ­­λί­ων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δι­και­ώματα προ­­σ­δο­κίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα ε­πι­λο­γής του προ­­σώ­που του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την σύ­να­ψη ή μη των σχε­τι­κών συμβάσεων αποκλειόμενης κάθε αξίωσης των εν­δια­φε­ρομένων.
 8. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να παρατείνει τις συμβάσεις  που θα συναφθούν, σταθ­μί­ζο­ντας  τις ανάγκες του έργου στο πλαίσιο του οποίου εκδίδεται η  παρούσα, σύμφωνα και με τη διάταξη του αρ. 93 του Ν. 4310/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του αρ.64 του Ν.4485/2017, απο­κλει­ό­μενης της αναγνώρισής τους ως αορίστου χρόνου.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Έντυπο Πρότασης του Παραρτήματος.
 2. Δικαιολογητικά έγγραφα εργασιακής εμπειρίας (αντίγραφα συμβάσεων, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. Η εμπειρία θα πρέπει να προκύπτει οπωσδήποτε από σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο. Εμπειρία που τυχόν επικαλείται ο υποψήφιος και δεν προκύπτει από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν θα μπορεί να λαμβάνεται υπόψη.
 3. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο­χρε­ώ­σεις ή να έ­χουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (επισυνάπτεται σχετική Υ.Δ.).
 4. Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο Παραρτήματος), συνο­δευ­ό­με­νες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο, στη διεύθυνση: Κε­φαλ­λη­νίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος όροφος (Πρω­τόκολλο), το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 28/11/2019, ώρα 16:00. Στο φάκελο να αναγράφεται η φρά­ση:

 

Πρόταση του/της …………………..

 

«Συμ­με­τοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδια­φέ­ροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ι­δι­ω­τι­­­­κού δικαίου ο­ρισμένου χρόνου για το έργο με τίτλο: «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501

 

Εάν ο φάκελος υποβλη­θεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη τα­χυ­δρό­­­μηση είναι απο­δε­κτή), θα πρέ­πει να έχει ε­πιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το αργότερο μέ­χρι την προανα­φε­­­­­ρό­με­νη δεσμευτική η­­μ­ερομηνία, με α­πο­κλει­στι­κή ευθύνη του αποστολέα. Τη­λέ­φωνο ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210.8203.830, αρ­­μό­­δια κα. Α. Ελευθερίου (11:00-13:00).

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης

Αναπληρωτής Πρύτανη

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Όνομα : ……………………………………………………………….

Επώνυμο : ……………………………………………………………….

Διεύθυνση : ……………………………………………………………….

Τηλέφωνο : ……………………………………………………………….

e-mail: ………………………………………………………………

 

Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

           Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο του έρ­γου με τίτλο «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)– (ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501.

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτ. 1807/35860-19 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρό­τα­­ση για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έρ­­­γου με τίτλο «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)– (ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501.

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ο­ρί­ζει η πρόσκληση.

 

Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόταση και στα συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 1807/35860-19 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης και της ανάρτησης των αποτελεσμάτων αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

 

 (τόπος), (ημερομηνία)

 

 

(υπογραφή)

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)                                                                                     

 

ΠΡΟΣ(1):

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

 

Τόπος Γέννησης:

 

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

 

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 

Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο­χρε­ώ­σεις ή έ­χω απαλλαγεί νόμιμα από την εκτέλεση αυτών.

 

 

Ημερομηνία:      . . . . / . . . . / . . . .

Ο – Η Δηλ.

 

 

(Υπογραφή)

 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

 

ID: 
1984

Τελευταία ενημέρωση: 18-11-2019