Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της εύρυθμης λειτουργίας, της υγιεινής και της ασφάλειας των χώρων και εγκαταστάσεων του ΟΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 10/11/2020

Αρ. πρωτ. 1807/38472-20

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501, που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Κωνσταντίνο Δράκο, προτίθεται να α­­­πα­σχο­λή­σει, για πρωινή ή α­πο­γευ­μα­τι­νή α­πα­σχό­ληση, με σύμβαση εργασίας ι­δι­ω­τι­­κού δι­καί­­ου ορισμένου χρόνου πλή­ρους απα­σχό­λη­σης, σύμ­φωνα με το άρθρο  93 του Ν. 4310/2014, ό­­πως τρο­ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4386/16 και το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017, έξι (6) φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη αναγκών της εύρυθμης λειτουργίας, της υγιεινής και της ασφάλειας των χώρων και εγκαταστάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμ­φωνα με την α­­πό 04/11/2020 α­πόφαση της 65ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πι­τρο­πής Ε­ρευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/­Ο­Π­Α του α­­­καδημαϊκού έτους 2020-21 (ΑΔΑ: Ω0ΒΑ469Β4Μ-ΙΝΘ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι το εξής:

 

Θέση Α: Δύο (2) Επόπτες χώρων & εγκαταστάσεων των ακινήτων ΟΠΑ

Αντικείμενο εργασίας: Στους ανωτέρω θα ανατεθεί η εν γένει εποπτεία και επιθεώρηση της ορθής λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων των ακινήτων του ΟΠΑ, επί των οδών Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών, με πενθήμερη εργασία σε βάρδια πρωινή ή απογευματινή, σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοδότη και όπως αυτό θα εξειδικευτεί αναλυτικά στη σύμβαση που θα υπογραφεί. Ενδεικτικά στην εποπτεία και επιθεώρηση των χώρων και εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται: ο έλεγχος των χώρων και η διασφάλιση των όρων ασφαλείας, η διασφάλιση λειτουργικότητας ηλεκτρονικού συστήματος BMS, η τήρηση βιβλίου συμβάντων και η άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών ανάλογα με το πρόβλημα για αποκατάσταση βλαβών κλπ.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Αποδοχές: Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 1. Ηλικία 25 έως 65 έτη
 2. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) (είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­­­πόθεση, αλ­λά δεν α­­ξιο­λο­γεί­ται περαιτέρω).
 3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, συναφής με το προκυρησσόμενο αντικείμενο εργασίας, εποπτεία και επιθεώρηση σε χώρους και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, φορέων κι οργανισμών.
 4. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).
 5. Κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα που να επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους

 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

 1. Συναφής με το αντικείμενο εργασίας επαγγελματική εμπειρία σε χώρους και εγκαταστάσεις εκπαιδευτηρίων ολοήμερης λειτουργίας και με μεγάλο αριθμό σπουδαστών.
 2. Γνώση ηλεκτρονικής διαχείρισης εγκαταστάσεων BMS κτιρίων
 3. Ικανότητα συντονισμού, επικοινωνίας και οργάνωσης.

 

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα γίνει ως εξής:

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος βαθμός κριτηρίου

Βαρύτητα κριτηρίου

1

Επαγγελματική εμπειρία συναφής με το προκυρησσόμενο αντικείμενο εργασίας, εποπτεία και επιθεώρηση σε χώρους και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, φορέων κι οργανισμών

16 βαθμούς για κάθε έτος σχετικής προ­ϋ­­πη­ρεσίας, μετά το 2ο έτος.

Μέγιστη βαθμο­λό­­γη­ση: 3 έτη (από το 3ο έως και το 5ο)

48

48%

2

Συναφής με το αντικείμενο εργασίας επαγγελματική εμπειρία σε χώρους και εγκαταστάσεις εκπαιδευτηρίων ολοήμερης λειτουργίας και με μεγάλο αριθμό σπουδαστών.

4 βαθμοί για κάθε εξάμηνο σχετικής προ­ϋ­­πη­ρεσίας.

Μέγιστη βαθμο­λό­­γη­ση: 5 εξάμηνα

20

20%

3

Γνώση ηλεκτρονικής διαχείρισης εγκαταστάσεων BMS κτιρίων

Επαρκής σχετική γνώση

12

12%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υ­­­ποψηφίου (ενδεικτικά ανα­φέ­ρο­νται ικανότητα συντονισμού, επικοινωνίας και οργάνωσης, καθώς και κάθε άλλο α­­πο­δει­κ­νυ­ό­με­νο προσόν που ο ερ­γο­δό­της στα­θ­­­μίσει, ευ­λό­γως, ως απαραίτητο ή επιθυμητό)

Προσωπική συνέντευξη

20

20%

 

 

 

 

 

 

Θέση Β: Τρεις (3) Επιμελητές χώρων & εγκαταστάσεων των ακινήτων ΟΠΑ

Αντικείμενο εργασίας: Στους ανωτέρω θα ανατεθεί η εν γένει επιμέλεια και επιθεώρηση της ορθής λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων των ακινήτων του ΟΠΑ, επί των οδών Ευελπίδων 47α & Λευκάδος και Πατησίων 76-κεντρικό κτίριο του ΟΠΑ, με πενθήμερη εργασία σε βάρδια πρωινή ή απογευματινή, σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοδότη και όπως αυτό θα εξειδικευτεί αναλυτικά στη σύμβαση που θα υπογραφεί. Ενδεικτικά στην επιμέλεια και επιθεώρηση των χώρων και εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται: η ασφάλιση θυρών και παραθύρων, η τήρηση βιβλίου συμβάντων, η μέριμνα για την διαθεσιμότητα και ασφάλεια των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων και η άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών ανάλογα με το πρόβλημα για αποκατάσταση βλαβών κλπ.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Αποδοχές: Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 1. Ηλικία 25 έως 65 έτη
 2. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) (είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­­­πόθεση, αλ­λά δεν α­­ξιο­λο­γεί­ται περαιτέρω).
 3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, συναφής με το προκυρησσόμενο αντικείμενο εργασίας, επιμέλεια και επιθεώρηση σε χώρους και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, φορέων κι οργανισμών.
 4. Κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα που να επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους

 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

 1. Συναφής με το αντικείμενο εργασίας επαγγελματική εμπειρία σε χώρους και εγκαταστάσεις εκπαιδευτηρίων ολοήμερης λειτουργίας και με μεγάλο αριθμό σπουδαστών.
 2. Ικανότητα συντονισμού, επικοινωνίας και οργάνωσης.

 

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα γίνει ως εξής:

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος βαθμός κριτηρίου

Βαρύτητα κριτηρίου

1

Επαγγελματική εμπειρία συναφής με το προκυρησσόμενο αντικείμενο εργασίας, επιμέλεια και επιθεώρηση σε χώρους και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, φορέων κι οργανισμών

20 βαθμούς για κάθε έτος σχετικής προ­ϋ­­πη­ρεσίας, μετά το 2ο έτος.

Μέγιστη βαθμο­λό­­γη­ση: 3 έτη (από το 3ο έως και το 5ο)

60

60%

2

Συναφής με το αντικείμενο εργασίας επαγγελματική εμπειρία σε χώρους και εγκαταστάσεις εκπαιδευτηρίων ολοήμερης λειτουργίας και με μεγάλο αριθμό σπουδαστών.

4 βαθμοί για κάθε εξάμηνο σχετικής προ­ϋ­­πη­ρεσίας.

Μέγιστη βαθμο­λό­­γη­ση: 5 εξάμηνα

20

20%

3

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υ­­­ποψηφίου (ενδεικτικά ανα­φέ­ρο­νται Ικανότητα συντονισμού, επικοινωνίας και οργάνωσης, καθώς και κάθε άλλο α­­πο­δει­κ­νυ­ό­με­νο προσόν που ο ερ­γο­δό­της στα­θ­­­μίσει, ευ­λό­γως, ως απαραίτητο ή επιθυμητό)

Προσωπική συνέντευξη

20

20%

 

 

 

 

Θέση Γ:  Ένας (1) Επόπτης καθαριότητας των χώρων & εγκαταστάσεων των ακινήτων ΟΠΑ

 

Αντικείμενο εργασίας: Στον ανωτέρω θα ανατεθεί η εν γένει εποπτεία και επιθεώρηση της ορθής λειτουργίας της καθαριότητας των χώρων και εγκαταστάσεων των ακινήτων του ΟΠΑ, επί της οδού Πατησίων 76-κεντρικό κτίριο του ΟΠΑ, με πενθήμερη εργασία σε πρωινή βάρδια, σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοδότη κι όπως αυτό θα εξειδικευτεί αναλυτικά στη σύμβαση που θα υπογραφεί. Ενδεικτικά στην εποπτεία και επιθεώρηση για καθαριότητα των χώρων και εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται: η εποπτεία και καθοδήγηση του προσωπικού καθαριότητας, η μέριμνα για την επίλυση των προβλημάτων καθαριότητας που εντοπίζονται, η τήρηση της αποθήκης των ειδών υγιεινής και η άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών ανάλογα με το πρόβλημα κλπ.

 

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Αποδοχές: Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 1. Ηλικία 25 έως 65 έτη
 2. Απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΥΕ) (είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­­­πόθεση, αλ­λά δεν α­­ξιο­λο­γεί­ται περαιτέρω).
 3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, συναφής με το αντικείμενο εργασίας στον τομέα της καθαριότητας.
 4. Κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα που να επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του
 5. Ο υποψήφιος θα πρέπει απαραίτητα να μπορεί να κατανοεί, ομιλεί και διαβάζει την ελληνική γλώσσα.

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

 1. Συναφής με το αντικείμενο εργασίας επαγγελματική εμπειρία σε χώρους και εγκαταστάσεις εκπαιδευτηρίων ολοήμερης λειτουργίας και με μεγάλο αριθμό σπουδαστών.
 2. Ικανότητα συντονισμού, επικοινωνίας και οργάνωσης.

 

 

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα γίνει ως εξής:

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος βαθμός κριτηρίου

Βαρύτητα κριτηρίου

1

Συναφής με το αντικείμενο εργασίας επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της καθαριότητας

 

10 βαθμούς για κάθε έτος σχετικής προ­ϋ­­πη­ρεσίας, μετά το 2ο έτος.

Μέγιστη βαθμο­λό­­γη­ση: 5 έτη (από το 3ο έως και το 7ο)

50

50%

2

Συναφής με το αντικείμενο εργασίας επαγγελματική εμπειρία σε χώρους και εγκαταστάσεις εκπαιδευτηρίων ολοήμερης λειτουργίας και με μεγάλο αριθμό σπουδαστών

1 βαθμό για κάθε μήνα σχετικής προ­ϋ­­πη­ρεσίας.

Μέγιστη βαθμο­λό­­γη­ση: 30 μήνες

30

30%

3

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υ­­­ποψηφίου (ενδεικτικά ανα­φέ­ρο­νται Ικανότητα συντονισμού, επικοινωνίας και οργάνωσης, καθώς και κάθε άλλο α­­πο­δει­κ­νυ­ό­με­νο προσόν που ο ερ­γο­δό­της στα­θ­­­μίσει, ευ­λό­γως, ως απαραίτητο ή επιθυμητό)

Προσωπική συνέντευξη

20

20%

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση ή/και στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, αλλά δεν προκύπτουν από τα απαιτούμενα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

2) Σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίου προβλέπει συνέντευξη και ο υποψήφιος, ενώ κληθεί σε αυτή, δεν προσέλθει, τότε αυτός απορρίπτεται από την περαιτέρω  διαδικασία αξιολόγησης. Σε συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης.

3) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.

4) Ως εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη, νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί δυνάμει σύμβασης εργασίας ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα, ταυτόσημα ή συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.

 

5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) πιστοποιώντας το ανωτέρω (βλ. Παράρτημα Β).

6) Αντικατάσταση της πρότασης υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων υποψηφιότητας, με υποβολή συμπληρωματικού φακέλου.

7) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.

8) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.

9) Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.

10) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Η σύναψη σύμβασης βρίσκεται σε συνάρτηση με τις ανάγκες του έργου και την ύπαρξη απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη του κόστους της εν λόγω σύμβασης.

11) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Υποψήφιοι, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της διαδικασίας επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι ενημερώνονται δια της παρούσας Πρόκλησης ότι τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα υποβάλουν δύνανται να χορηγηθούν σε συνυποψήφιούς τους, χωρίς να ενημερωθούν ατομικώς πριν τη χορήγηση αυτή. Η παρούσα ενημέρωση επέχει θέση πρότερης ενημέρωσης ως προς το ενδεχόμενο αυτό.

12) Επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

13) Η κατανομή των επιλεγέντων υποψηφίων στο ακριβές αντικείμενο του έργου τους και για τους χώρους και εγκαταστάσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας, με βάση τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες της.

14) Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τις συμβάσεις  που θα συναφθούν, σταθ­μί­ζο­ντας  τις ανάγκες του έργου στο πλαίσιο του οποίου εκδίδεται η  παρούσα, σύμφωνα και με τη διάταξη του αρ. 93 του Ν. 4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του αρ. 64 του Ν. 4485/2017, απο­κλει­ό­μενης της αναγνώρισής τους ως αορίστου χρόνου

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)    Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα Α).

2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το πρότυπο Europass).

3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν).

4) Η πιστοποίηση της συνάφειας και του χρόνου επαγγελματικής εμπειρίας αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαιώσεων προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας από εργοδότη, όπου ευκρινώς θα προσδιορίζεται ο χρόνος και το αντικείμενο του παρεχόμενου έργου ή/και αντίγραφα συμβάσεων συνοδευόμενα από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο και στοιχείο που τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

       Επισημαίνεται ότι τα όποια δικαιολογητικά πιστοποίησης επαγγελματικής εμπειρίας προσκομίζονται από τον υποψήφιο, θα πρέπει να είναι τέτοια που να αποσαφηνίζεται η συνάφεια του παρεχόμενου έργου με το αντικείμενο της εν λόγω πρόσκλησης, καθώς και η εκτέλεση του παρεχόμενου έργου.  

5)    Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

6)   Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

7)  Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι ο ενδιαφερόμενος, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει βεβαίωση γνωμάτευσης γιατρού Παθολόγου, για δυνατότητα άσκησης καθηκόντων που απορρέουν από την άσκηση της προκηρυσσόμενης θέσης (επισυνάπτεται σχετική Υ.Δ.) (βλ. Παράρτημα Γ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι την Πέμπτη 26/11/2020, και ώρα 15:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός την Τρίτη 17/11/2020.

 

Στο σφραγισμένο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση:

 

Πρόταση του/της …………………..

 

Θέση: ………

 

Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501. (Π82)

 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου έως και την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

 

Σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο της πρότασης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας παράδοσής της στην αρμόδια ταχυδρομική υπηρεσία (να σημειωθεί ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί από τον αποστολέα ότι η ημερομηνία σφραγίδας παράδοσης είναι ευκρινής προς ανάγνωση).

 

Στοιχεία επικοινωνίας: αρμόδια Αγγελική Ελευθερίου, τηλέφωνο: 210-8203830 (ώρες 10:00 – 12:00)

 

Δημοσιότητα της πρόσκλησης: Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΠΑ www.aueb.gr και του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ www.rc.aueb.gr, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτείται από το φορέα χρηματοδότησης του έργου.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος

Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Μάθησης

ID: 
2587

Τελευταία ενημέρωση: 11-11-2020