Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2019

Αρ. πρωτ. 1807/38775-19

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 23550/2019-25.07.2019

   ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: ΩΒΔΓ469Β4Μ-ΤΧ9

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΟΠΑ – (ΕΡ-2695-01)» και κωδικό 11269501, που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Μπουραντώνη Δημήτριο και σε εκτέλεση της από 16/05/2019 σχε­τι­κής α­πό­­φασης της 11ης Συνεδρίασης της Συγ­κλή­του του ακα­δ. έτους 2018-19 και από 26/06/2019 σχε­τι­κής α­πό­­φασης της 17ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακα­δ. έτους 2018-19, προτίθεται να α­­­πα­σχο­λή­σει, για πρωινή ή α­πο­γευ­μα­τι­νή α­πα­σχό­ληση, με σύμβαση εργασίας ι­δι­ω­τι­­κού δι­καί­­ου ορισμένου χρόνου πλή­ρους απα­σχό­λη­σης, σύμ­φωνα με το άρθρο  93 του Ν. 4310/2014, ό­­πως τρο­ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4386/16 και το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017, έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα για την επίβλεψη του προσωπικού καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Κεντρικού Κτιρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμ­φωνα με την α­­πό 20/11/2019 α­πόφαση της 28ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πι­τρο­πής Ε­ρευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/­Ο­Π­Α του α­­­καδημαϊκού έτους 2019-20 (ΑΔΑ: ΩΩΕΘ469Β4Μ-ΗΓΦ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι το εξής:

Αντικείμενο εργασίας

Στους ανωτέρω θα ανατεθεί η καθημερινή επίβλεψη του προσωπικού καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Κεντρικού Κτιρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών-ΟΠΑ (Πατησίων 76, 104 34), με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία καθαριότητας αυτών, κα­­­τά τη δι­­άρ­κεια λειτουργίας τους με πρωινή ή απογευματινή απασχόληση και σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοδότη.

 

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι την 31η/12/2020, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με αρχική τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Αποδοχές: Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 1. Ηλικία 25 έως 65 έτη
 2. Απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΥΕ) (είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­­­πόθεση, αλ­λά δεν α­­ξιο­λο­γεί­ται περαιτέρω).
 3. Συναφής με το αντικείμενο εργασίας επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της καθαριότητας.
 4. Ο υποψήφιος θα πρέπει απαραίτητα να μπορεί να κατανοεί, ομιλεί και διαβάζει την ελληνική γλώσσα.

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

 1. Συναφής με το αντικείμενο εργασίας επαγγελματική εμπειρία σε χώρους και εγκαταστάσεις εκπαιδευτηρίων ολοήμερης λειτουργίας και με μεγάλο αριθμό σπουδαστών.
 2. Ικανότητα συντονισμού, επικοινωνίας και οργάνωσης.

 

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα γίνει ως εξής:

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος βαθμός κριτηρίου

Βαρύτητα κριτηρίου

1

Συναφής με το αντικείμενο εργασίας επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της καθαριότητας

 

1,5 βαθμό για κάθε μήνα σχετικής προ­ϋ­­πη­ρεσίας.

Μέγιστη βαθμο­λό­­γη­ση: 30 μήνες

45

45%

2

Διάρκεια επαγ­γελ­μα­τι­κής εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο της υπό κάλυψη θέσης σε εγκαταστάσεις εκπαιδευτηρίων ολοήμερης λειτουργίας και με μεγάλο αριθμό σπουδαστών.

1 βαθμό για κάθε μήνα σχετικής προ­ϋ­­πη­ρεσίας.

Μέγιστη βαθμο­λό­­γη­ση: 30 μήνες

30

30%

3

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υ­­­ποψηφίου (ενδεικτικά ανα­φέ­ρο­νται Ικανότητα συντονισμού, επικοινωνίας και οργάνωσης, καθώς και κάθε άλλο α­­πο­δει­κ­νυ­ό­με­νο προσόν που ο ερ­γο­δό­της στα­θ­­­μίσει, ευ­λό­γως, ως απαραίτητο ή επιθυμητό)

Προσωπική συνέντευξη

25

25%

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ερ­γάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ι­στο­σε­λίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συ­γκε­κρι­μέ­νες. Οι εν­στάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στη δ­ιεύθυνση: Κε­φαλ­λη­­νίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φα­κέ­λους και στα  στοι­χεία που αφορούν τους λοι­πούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αι­τού­ντος σύμ­φω­­να με την συν­­δυαστική εφαρμογή των δι­α­τάξεων του Ν. 2472/97 και του Ν. 2690/99,  υ­πό τον όρο τή­ρη­­σης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγ­­γραφο της Αρχής Προ­στα­σίας Δεδομένων Προσωπικού Χα­ρακτήρα, προ­κει­μέ­νου να α­σκή­σει τα δι­καιώματά του σύμ­­φωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγ­γραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρ­τε­ρου έννομου συμ­φέ­ρο­ντος κλπ).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σ­κλη­σης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο­χρε­ώ­σεις ή να έ­χουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στo πλαί­σιο του έρ­γου.
 4. Η δι­αδικασία της πρό­σ­κλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κα­τά­τα­ξης, ο ο­ποίος θα περιλαμβάνει επι­τυ­χό­ντες (ενδεχομένως και επιλαχόντες), ενώ ό­­­σοι επι­λε­γούν θα ει­δοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η υπ­ο­­ψηφιότητα του ενδιαφερόμενου με τη μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικει­μέ­νου.
 5. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγ­μα­τοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφε­ρό­με­νο­/-ους στο πλαί­σιο της παρούσης πρόσκλησης και σύμφωνα με τον πίνακα κα­τά­τα­ξης.
 6. Η ανάθεση του ακριβούς αντικειμένου του έργου τους και για το Κεντρικό κτίριο του ΟΠΑ, ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας, με βάση τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες της.
 7. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κον­­δυ­­λί­ων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δι­και­ώματα προ­­σ­δο­κίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα ε­πι­λο­γής του προ­­σώ­που του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την σύ­να­ψη ή μη των σχε­τι­κών συμβάσεων αποκλειόμενης κάθε αξίωσης των εν­δια­φε­ρομένων.
 8. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τις συμβάσεις  που θα συναφθούν, σταθ­μί­ζο­ντας  τις ανάγκες του έργου στο πλαίσιο του οποίου εκδίδεται η  παρούσα, σύμφωνα και με τη διάταξη του αρ. 93 του Ν. 4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του αρ. 64 του Ν. 4485/2017, απο­κλει­ό­μενης της αναγνώρισής τους ως αορίστου χρόνου.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Έντυπο Πρότασης του Παραρτήματος.
 2. Δικαιολογητικά έγγραφα εργασιακής εμπειρίας (αντίγραφα συμβάσεων, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. Η εμπειρία θα πρέπει να προκύπτει οπωσδήποτε από σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο. Ως εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση που αφορά αποκλειστικά στον τομέα της καθαριότητας με σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Εμπειρία που τυχόν επικαλείται ο υποψήφιος και δεν προκύπτει από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν θα μπορεί να λαμβάνεται υπόψη.
 3. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο­χρε­ώ­σεις ή να έ­χουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (επισυνάπτεται σχετική Υ.Δ.).
 4. Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι ο ενδιαφερόμενος, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει βεβαίωση γνωμάτευσης γιατρού παθολόγου, για δυνατότητα άσκησης καθηκόντων που απορρέουν από την άσκηση της προκηρυσσόμενης θέσης (επισυνάπτεται σχετική Υ.Δ.).

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο Παραρτήματος), συνο­δευ­ό­με­νες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο, στη διεύθυνση: Κε­φαλ­λη­νίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος όροφος (Πρω­τόκολλο), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 12/12/2019, ώρα 16:00. Στο φάκελο να αναγράφεται η φρά­ση:

 

Πρόταση του/της …………………..

 

«Συμ­με­τοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδια­φέ­ροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ι­δι­ω­τι­­­­κού δικαίου ο­ρισμένου χρόνου για το έργο με τίτλο: «Κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΟΠΑ-(ΕΡ-2695-01)» και κωδικό 11269501

 

Εάν ο φάκελος υποβλη­θεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη τα­χυ­δρό­­­μηση είναι απο­δε­κτή), θα πρέ­πει να έχει ε­πιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το αργότερο μέ­χρι την προανα­φε­­­­­ρό­με­νη δεσμευτική η­­μ­ερομηνία, με α­πο­κλει­στι­κή ευθύνη του αποστολέα. Τη­λέ­φωνο ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210.8203.830, αρ­­μό­­δια κα. Α. Ελευθερίου (11:00-13:00).

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

 

 

Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης

Πρύτανης ΟΠΑ

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Όνομα : ……………………………………………………………….

Επώνυμο : ……………………………………………………………….

Διεύθυνση : ……………………………………………………………….

Τηλέφωνο : ……………………………………………………………….

e-mail: ………………………………………………………………

 

Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

           Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο του έρ­γου με τίτλο «Κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΟΠΑ – (ΕΡ-2695-01)» και κωδικό 11269501.

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτ. 1807/38775-19 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρό­τα­­ση για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έρ­­­γου με τίτλο «Κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΟΠΑ – (ΕΡ-2695-01)» και κωδικό 11269501.

Συνημμένα υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που ο­ρί­ζει η πρόσκληση.

 

Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόταση και στα συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1807/38775-19 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης και της ανάρτησης των αποτελεσμάτων αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

 

 (τόπος), (ημερομηνία)

 

(υπογραφή)

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1):

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

Τόπος Γέννησης:

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 

Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο­χρε­ώ­σεις ή έ­χω απαλλαγεί νόμιμα από την εκτέλεση αυτών.

 

 

Ημερομηνία:      . . . . / . . . . / . . . .

Ο – Η Δηλ.

 

 

(Υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1):

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

Τόπος Γέννησης:

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 

Σε περίπτωση επιλογής μου, θα προσκομίσω κατά την υπογραφή της σύμβασης βεβαίωση γνωμάτευσης γιατρού παθολόγου, για δυνατότητα άσκησης καθηκόντων που απορρέουν από την άσκηση της προκηρυσσόμενης θέσης.

 

 

Ημερομηνία:      . . . . / . . . . / . . . .

Ο – Η Δηλ.

 

 

(Υπογραφή)

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

 

 

ID: 
2012

Τελευταία ενημέρωση: 28-11-2019