Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.: 4739/02-09-2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για μία (1) θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή

Ακαδημαϊκού Υποτρόφου σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 01-07-2020 απόφαση της 8ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει του διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) ) με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, ή Ακαδημαϊκό Υπότροφο σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την αυτοδύναμη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021:

 

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, Υποχρεωτικό μάθημα, Α’ εξάμηνο σπουδών

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά ή να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, (τηλ. 210 8203.303, 210.8203.412, 210.8203.416), μέχρι την μέχρι την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

β) βιογραφικό σημείωμα,

γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),

δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται,

ε) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

 

Τα βιογραφικά σημειώματα να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: econ@aueb.gr

 

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

 

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

*

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο

που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος

ID: 
2479
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 07-09-2020