Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Aκαδημαϊκού Yποτρόφου του Τμήματος Στατιστικής 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                                                                                                                                                                 Αρ. Πρωτ.:  4356

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου

σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 29, του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 29, του ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

  • «Στατιστική για Επιχειρήσεις», (τμήμα Α-Λ) - δια ζώσης επικουρικό διδακτικό έργο

 

Είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη, η διδακτική εμπειρία στο ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να υποβάλουν αίτηση, καθώς και εκτενές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) και βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχει), μέχρι την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής: stat@aueb.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 210-8203111, 112, 113).

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση αναθέσεως έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο

ID: 
3141
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 27-09-2021