Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αριθμ. Πρωτ.: 4238

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες των Τμημάτων του, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 15/9/2021 απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχεις τροποποιηθεί και ισχύει, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στο κάτωθι γνωστικό αντικείμενο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

 

  • Αγγλική Γλώσσα

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr) τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

  • αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
  • βιογραφικό σημείωμα,
  • συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),
  • αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται,
  • βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

 

 

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

 

*

 

                                                                                      Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ID: 
3137
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 22-09-2021