Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ
 ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

 

Το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μιας αμειβόμενης θέσης για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην περιοχή της Στρατηγικής Διοίκησης και ειδικότερα στο χώρο της Οργανωσιακής Μάθησης και Καινοτομίας. Η πρόσκληση αυτή πραγματοποιείται για τις ανάγκες του έργου «Οργανωσιακή Μάθηση και Εταιρική Απόδοση: Μία Πολυεπίπεδη και Διαχρονική Έρευνα» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και Eρευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλλουν έως και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (nancy@aueb.gr, κα. Παπαγιάννη Αθανασία, Ευελπίδων 47 Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ.: 210-8203 670, 210-8203 614):

  1. Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού.
  4. Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναλυτική βαθμολογία καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού.
  5. Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια) ή/και ερευνητικών εργασιών που ενδεχομένως έχει εκπονήσει ο/η υποψήφιος/α σε προηγούμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  6. Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
  7. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες από αναγνωρισμένο ίδρυμα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2020

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

*

Κωνσταντίνος Καραμάνης

Καθηγητής

Ο Πρύτανης του Ο.Π.Α

*

Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

Καθηγητής

 

*Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που φυλάσσεται στο αρχείο της Γραμματείας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

ID: 
2123

Τελευταία ενημέρωση: 23-01-2020