Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις Πανεπιστημιακού Υποτρόφου Γαλλικής Γλώσσας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                             

Αρ. Πρωτ.:  5022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

σύμφωνα με την παρ. 7α, αρ. 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες των Τμημάτων του, ενδιαφέρεται να προσλάβει δύο Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους σύμφωνα με την παρ. 7α, αρ. 29 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

Γαλλική Γλώσσα

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας καθώς επίσης και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή και Διδακτορικού Διπλώματος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη αποδεδειγμένης διδακτικής εμπειρίας στην εφαρμοσμένη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στα επιστημονικά πεδία Οικονομίας και Διοίκησης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και συνοπτικό υπόμνημα εργασιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α. και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2020

                             Ο Πρύτανης

 *

 

             Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

 

 

*Η υπογραφή του Πρύτανη τηρείται στο πρωτότυπο αρχείο της Γραμματείας

ID: 
2491
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 18-09-2020