Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο γνωστικό αντικείμενο «Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6804

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής (Απόφαση Συνέλευσης: Συνεδρία 1ηΈκτακτη/04.10.2018) της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, για τη διδασκαλία του κάτωθι μαθήματος Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019: 

  • Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο αντικείμενο του Τμήματος. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ανωτέρω μαθήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Πατησίων 76, τ.κ. 10434 – Αθήνα, μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2018.
Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά των υποψηφίων πρέπει να αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 314 και 210-8230 940.
Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2018


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
*
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος  

 

ID: 
1227
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 05-10-2018