Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ακαδημαϊκό Υπότροφο του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ.: 5778/23-8-2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για Ακαδημαϊκό Υπότροφο σύμφωνα με την παρ. 7  του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011(Α’195/6-9-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17/15-2-2017)

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7  του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011(Α’195/6-9-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17/15-2-2017) για τη διδασκαλία του κάτωθι μαθήματος του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019:

Διαφήμιση (αυτόνομη διδασκαλία)

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary.marketing@aueb.gr μέχρι και  Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018.

Ο υποψήφιος που τελικά θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψει σύμβαση ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 101 και 210-8203 102.

 

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2018

Ο Πρύτανης

 

 

 

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

ID: 
1141

Τελευταία ενημέρωση: 23-08-2018