Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για (5) πέντε θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Στατιστικής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                                Αρ. Πρωτ.:  6839

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για πέντε (5) θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων

σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5, του Π.Δ. 407/1980 (Α΄ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28, παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84, παρ. 16α του ν. 4485/2017, για την παροχή διδακτικού έργου και επικουρικού διδακτικού έργου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021:

  • Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙαυτοδύναμα
  • Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ - αυτοδύναμα
  • Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση
  • Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων   
  • Πιθανότητες ΙΙ  

Είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη, η διδακτική εμπειρία στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής: stat@aueb.gr (ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής, Πατησίων 76, τ.κ. 104 34 – Αθήνα), μέχρι την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Συνοπτικό Υπόμνημα Εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)
  • Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται
  • Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής (τηλ.: 210-8203111, 112, 113, e-mail: stat@aueb.gr).

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει του Π.Δ. 407/80, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο

ID: 
2698
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 21-12-2020