Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών