Προκήρυξη νέων θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

Το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση έως την 14/10/2022.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτοι προπτυχιακού προγράμματος που οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στο προτεινόμενα πεδίο έρευνας:

Νεανική Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship and Entrepreneurship Education)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
 3. Αντίγραφο Πτυχίου και Αναλυτική Βαθμολογία.
 4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος και Αναλυτική Βαθμολογία.
 5. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2/Γ2.
 6. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική. Οι συστατικές επιστολές από πανεπιστημιακούς ελληνικών ή αλλοδαπών ιδρυμάτων θα πρέπει να σχολιάζουν την ακαδημαϊκή ποιότητα του υποψηφίου.
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου).
 8. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, κλπ.
 9. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων.
 10. Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως .
  1. Τον τίτλο του προτεινόμενου θέματος της διατριβής.
  2. Περιγραφή του προτεινόμενου θέματος διδακτορικής διατριβής.

 

 1. Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής καθώς και των επιμέρους στόχων (των βασικών ερευνητικών ερωτημάτων ή προβλημάτων στα οποία θα απαντήσει, ή και των ειδικότερων υποθέσεων τις οποίες θα υποβάλλει σε έλεγχο).
 2. Εκτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.
 3. Πρόταση της ερευνητικής μεθοδολογίας που πρόκειται να ακολουθηθεί.
 4. Στοιχεία πρωτοτυπίας του προτεινόμενου θέματος.
 5. Ενδεικτική βιβλιογραφία.
 1. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ του/της υποψηφίου/ας.

Το ΟΠΑ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/mitroa/), σύμφωνα με το άρθρο 304, του ν. 4957/2022.

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 7ος όροφος, γραφείο 705.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: gkalikate@aueb.gr, postgrad_sob@aueb.gr

Πληροφορίες: τηλ. 2108203622, 210820865, 2108203614

 

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ο Πρύτανης
Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο του φορέα.
ID: 
3607
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 29-09-2022