Προκήρυξη νέων θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρ. Πρωτ: 1531

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση από 8/03/2021 έως  και 30/04/2021.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

1. Οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών προγραμμάτων πρέπει να έχουν τα εξής κατ΄ ελάχιστον τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι.( Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) Της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφων με το άρθρο 46 του ν.4485/2017.

2. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονική δημοσίευση ή ευρεσιτεχνία), και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

Τα προτεινόμενα πεδία έρευνας που οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών προγραμμάτων ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή, εμφανίζονται παρακάτω:

 1. Λογιστική Δημοσίου Τομέα (Public Sector Accounting). (Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια κ. Σ. Κοέν scohen@aueb.gr)

 

 1. Επιχειρησιακή Στρατηγική (Επιβλέπων: Καθηγητής κ. Β. Παπαδάκης, vpap@aueb.gr )
 2. Στρατηγική Οικογενειακών Επιχειρήσεων (Επιβλέπων: Καθηγητής κ. Β. Παπαδάκης, vpap@aueb.gr)
 3. Customer Experience Management: Strategies & Metrics (Επιβλέπων: Καθηγητής κ. Γ. Σιώμκος, gsiomkos@aueb.gr)
 4. Exploring the Link Between Customer (CX) and Employee Experience (EXP) (Επιβλέπων: Καθηγητής κ. Γ. Σιώμκος, gsiomkos@aueb.gr)

 

 1. Διοίκηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (Mergers and Acquisitions) (Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής κ. I. Θάνος, ithanos@aueb.gr)
 2. Επιχειρησιακή Στρατηγική (Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής κ. I. Θάνος, ithanos@aueb.gr)
 3. Ηγεσία (Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής κ. Ηλ. Καπουτσής, ikapoutsis@aueb.gr)
 4. Διαχείριση Συγκρούσεων & Διαπραγματεύσεις, (Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής κ. Ηλ. Καπουτσής, ikapoutsis@aueb.gr)
 5. Team and organizational learning, creativity and innovation (Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής κ. Αλ. Παπαλεξανδρής, alexp@aueb.gr)
 6. Organizational ambidexterity (Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής κ. Αλ. Παπαλεξανδρής, alexp@aueb.gr)
 7. Αποτίμηση Επιχειρήσεων (Επιβλέπουσα: Επίκ. Καθηγήτρια κα. Στ. Σπηλιώτη spilioti@aueb.gr )

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει ηλεκτρονικά (gkalikate@aueb.gr, postgrad_sob@aueb.gr) σχετική αίτηση στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων που υπάγεται το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.
 3. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού.
 4. Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναλυτική βαθμολογία καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού.
 5. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων
 6. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 7. Έγγραφο στο οποίο ο υποψήφιος εξηγεί περιεκτικά το σκοπό για τον οποίο έχει αποφασίσει τη διενέργεια διδακτορικής έρευνας (statement of purpose).Ιδιαίτερα, στο έγγραφο αυτό ο υποψήφιος πρέπει να εξηγεί α)γιατί επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή, β)με ποιο τρόπο εκτιμά ότι το Τμήμα ΟΔΕ και το Π.Δ.Σ. του θα συμβάλλει στην προσπάθειά του αυτή, γ) πως οραματίζεται τον εαυτό του σε διάστημα 5/10 ετών  και πως η λήψη του διδακτορικού μπορεί να συμβάλει στη επίτευξη αυτού του οράματος.
 8.  Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής με το εξής ελάχιστο περιεχόμενο: α)τον γενικό στόχο της προτεινόμενης έρευνας, β) την ανάδειξη των υφιστάμενων κενών στην υπάρχουσα βιβλιογραφία που θα καλύψει η προτεινόμενη έρευνα και διατύπωση ερευνητικών ερωτήσεων ή υποθέσεων, γ)την παράθεση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της έρευνας και ανάδειξη της σημασίας τους για την έρευνα και την πράξη.
 9. Το προσχέδιο της ερευνητικής πρότασης θα πρέπει να καταδεικνύει την κατ΄ αρχήν ικανότητα του υποψήφιου για δομημένη ακαδημαϊκή σκέψη (διερεύνηση ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, γνώση σχετικών ακαδημαϊκών περιοδικών, διατύπωση μεθοδολογίας έρευνας και σχετικών ερευνητικών υποθέσεων, γνώση τεχνικών έρευνας).
 10. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική
 11. Αντίγραφα εργασιών που ενδεχομένως έχει εκπονήσει ο υποψήφιος σε προηγούμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 12. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου).

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει τριμελή επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων διδακτόρων ανά κατηγορία αιτήσεων.

Η τριμελής επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη.

Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος/α πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός/η, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον /την υποψήφιο/α.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτησή του/της υποψηφίου/ας. Στη σχετική απόφαση λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων και η συνάφεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, από πλευράς γνωστικού αντικειμένου και επιστημονικής μεθοδολογίας, με το προτεινόμενο θέμα διδακτορικής διατριβής. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών, αναρτώνται από την Γραμματεία του τμήματος στον διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα .

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 7ος όροφος, γραφείο 705.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: gkalikate@aueb.gr, postgrad_sob@aueb.gr

Πληροφορίες: τηλ. 2108203622, 210820865, 2108203614

 

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2021

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

*

Κωνσταντίνος Κασιμάτης

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

 

 

Ο Πρύτανης του Ο.Π.Α

*

Δημήτρης Μπουραντώνης

Καθηγητής

 

 

* οι υπογραφές έχουν τεθεί και παραμένουν στο πρωτότυπο αρχείο του φορέα

 

ID: 
2845
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 09-03-2021