Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ

 

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2018
Αρ. Πρωτ. 3395

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση  θέσης  του Διευθυντή  του Εργαστηρίου Οικονομετρίας
 
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το ΠΔ 27/2001 (ΦΕΚ 25/18-02-2001 Α΄) με τίτλο «Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού τους»,
2. την υπ’αρ. 6136/11-09-2018 επιστολή παραίτησης του Καθηγητή κ. Ευθυμίου Τσιώνα από τη θέση του Δ/ντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και
3. τις Διατάξεις του άρθρου 29, του Κεφαλαίου Ε’ του Μέρους Α του Ν. 4485/2017

αποφασίζει

την προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017.

Οι υποψήφιοι για την κατάληψη της θέσης αυτής πρέπει να έχουν τα νόμιμα προσόντα που ορίζει ο ανωτέρω Ν. 4485/2017, δηλαδή να είναι μέλη ΔΕΠ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και να ανήκουν στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.

Το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή του εν λόγω Δ/ντή Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα Μέλη ΔΕΠ που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Ο.Π.Α.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ήτοι μέχρι την Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018, ώρα: 14:00.

Μαζί με την αίτηση οι κ.κ. υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα σε ένα (1) αντίτυπο. Η αίτηση και το βιογραφικό θα πρέπει να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: econ@aueb.gr

Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί την Tετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018, ώρα 10:30-12:30, στην αίθουσα Δ4 της Πτέρυγας Δεριγνύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 

Η Πρόεδρος του Τμήματος
*
Ελένη Λουρή-Δενδρινού
Καθηγήτρια​​​​​​​

 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο

ID: 
1241

Τελευταία ενημέρωση: 11-10-2018