Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Στατιστικής

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ /  THE RECTOR

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Αθήνα :  30-09-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 6426

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 29, του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την παρ. 2, του άρθρου 466, του Ν.4957/2022

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, σύμφωνα με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 2η/έκτακτη/30.09.2022), ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκούς Υπότροφους, βάσει των διατάξεων της παρ. 7, του άρθρου 29, του ν.4009/2011 (Α΄ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της παρ. 2, του άρθρου 466, του ν.4957/2022 (Α’ 141), για την, δια ζώσης, παροχή διδακτικού έργου - διεξαγωγή φροντιστηρίων/εργαστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, στο πλαίσιο των κάτωθι μαθημάτων του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023:

  • «Γραμμική Άλγεβρα Ι» - 13 δίωρες διαλέξεις
  • «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R» - 13 δίωρες διαλέξεις
  • «Οικονομετρία - 13 δίωρες διαλέξεις
  • «Μέθοδοι Στατιστικής και Μηχανικής Μάθησης» - 7 δίωρες διαλέξεις
  • «Βιοστατιστική ΙΙ» - 7 δίωρες διαλέξεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι συναφούς Διδακτορικού Διπλώματος.

Είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη, η διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των ως άνω μαθημάτων καθώς και οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών–με έμφαση στο γνωστικό αντικείμενο των ως άνω μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα συνάψουν σύμβαση αναθέσεως έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου, η οποία θα καλυφθεί από πόρους του οικείου Τμήματος. Η διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση τριών (3) ακαδημαϊκών ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέχρι τη Δευτέρα 10  Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής: stat@aueb.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται
  3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  4. Συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)
  5. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 210-8203111, 112, 113).

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος και του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο Πρύτανης

*

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται

στο αρχείο του φορέα

 

ID: 
3611

Τελευταία ενημέρωση: 30-09-2022