Προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 9η συνεδρίασή της (23/05/2019), αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στα παρακάτω ερευνητικά θέματα που ενδιαφέρουν τους καθηγητές του Τμήματος:

1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Εμπειρία Πελάτη

(Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής, A.Βρεχόπουλος, avrehop@aueb.gr).

2. Συστήματα και Τεχνικές Πωλήσεων στο Πανκαναλικό Περιβάλλον

(Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής, A.Βρεχόπουλος, avrehop@aueb.gr).

3. Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ

(Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής, A.Βρεχόπουλος, avrehop@aueb.gr).

4. Διοίκηση μετα-βιομηχανικών συστημάτων με τεχνητή νοημοσύνη

(Υπεύθυνος: Καθηγητής, Γ. Ιωάννου, ioannou@aueb.gr).

5. Μέθοδοι, λογισμικό κι εφαρμογές Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης

(Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής, Ι. Μούρτος, mourtos@aueb.gr).

6. Τεχνολογία και Προσέλκυση, Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού

(Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής, Ι. Νικολάου, inikol@aueb.gr).

7. Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα: πριν και μετα την οικονομική κρίση

(Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής, Ι. Σπανός, spanos@aueb.gr).

8. Conceptual Modeling of Big Data Infrastructures

(Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής, Δ. Χατζηαντωνίου, damianos@aueb.gr).

9. Ανάπτυξη νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον τομέα της τεχνολογίας

(Υπεύθυνος: Αν. Καθηγήτρια, Κ. Πραματάρη k. pramatari@aueb.gr).

10. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και χρηματοδότηση: κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας

(Υπεύθυνος: Αν. Καθηγήτρια, Κ. Πραματάρη k. pramatari@aueb.gr).

11. Επιχειρηματική Αναλυτική και Ψηφιακές Υπηρεσίες

(Υπεύθυνος: Αν. Καθηγήτρια, Κ. Πραματάρη k. pramatari@aueb.gr).

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2019 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (κα. Μακρυνιώτη Σοφία, Ευελπίδων 47 Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ.: 210 8203 865):

α) Σχετική αίτηση.

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

δ) Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (ερευνητική πρόταση).

ε) Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις της προκήρυξης.

στ) Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

ζ) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες από αναγνωρισμένο ίδρυμα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, παρακαλούνται να διαβάσουν πρώτα προσεκτικά τον Κανονισμό Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Τεύχος Β' ΦΕΚ 3826/06.09.2018), όπου αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και απαιτήσεις για την διεξαγωγή διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα. Επίσης για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή στους υπεύθυνους καθηγητές των παραπάνω ερευνητικών θεμάτων.

 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ο Πρύτανης

*

*

Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο και παραμένει στο αρχείο του φορέα.

 

ID: 
1749
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 29-01-2020