Προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 1η συνεδρίασή της (16/09/2020), αποφάσισε την προκήρυξη έξι (6) θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων στα παρακάτω ερευνητικά θέματα:

 

  1. Ενεργειακά Μοντέλα Νέων Αγορών

(Υπεύθυνος κ. Ιωάννου Γ., Καθηγητής, ioannou@aueb.gr)

  1. Data Envelopment Analysis and Big Data

(Υπεύθυνος κ. Κρητικός Ε., Αν. Καθηγητής, kmn@aueb.gr)

  1. Modelling and Optimization Methods for variants Vehicle Routing Problem with Environmental Criteria

(Υπεύθυνος κ. Κρητικός Ε., Αν. Καθηγητής, kmn@aueb.gr)

  1. Συνδυαστική Βελτιστοποίηση στη Βιομηχανία

(Υπεύθυνος κ. Μούρτος Ι., Αν. Καθηγητής, mourtos@aueb.gr)

  1. Στρατηγική, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα σε μικρο και μακρο επίπεδο

(Υπεύθυνος κ. Σπανός Ι., Αν. Καθηγητής, spanos@aueb.gr)

  1. Τεχνολογία λογισμικού

(Υπεύθυνος κ. Σπινέλλης Δ., Καθηγητής, dds@aueb.gr)

  1. Data Virtualization

(Υπεύθυνος κ. Χατζηαντωνίου Δ., Αν. Καθηγητής, damianos@aueb.gr)

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά και με απλό ταχυδρομείο μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (κα. Μακρυνιώτη Σοφία, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ.: 210 8203 865, email. sofiamak@aueb.gr):

 

α) Σχετική αίτηση (ΕΔΩ).

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

δ) Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (ερευνητική πρόταση).

ε) Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις της προκήρυξης.

στ) Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

ζ) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες από αναγνωρισμένο ίδρυμα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Όσοι ενδιαφέρονται να καταθέτουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, παρακαλούνται να διαβάσουν πρώτα προσεκτικά τον Κανονισμό Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Τεύχος Β' ΦΕΚ 3826/06.09.2018), όπου αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και απαιτήσεις για την διεξαγωγή διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα. Επίσης για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή στους υπεύθυνους καθηγητές των παραπάνω ερευνητικών θεμάτων.

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020

 

  1. Πρόεδρος του Τμήματος

Ο Πρύτανης

  •  
  •  

Καθηγήτρια Αθανασία Πουλούδη

 

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο και παραμένει στο αρχείο του φορέα.

 

ID: 
2497
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 23-09-2020