Προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 6η συνεδρίασή της (15/01/2020), αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στα παρακάτω ερευνητικά θέματα που ενδιαφέρουν τους καθηγητές του Τμήματος:

 1. Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ

(Υπεύθυνος: κ. Βρεχόπουλος Α, Αν. Καθηγητής, avrehop@aueb.gr)

 1. Συστήματα και Τεχνικές Πωλήσεων στο Πανκαναλικό Περιβάλλον

(Υπεύθυνος: κ. Βρεχόπουλος Α, Αν. Καθηγητής, avrehop@aueb.gr)

 1. Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων

(Υπεύθυνος: κ. Ιωάννου Γ. Καθηγητής, ioannou@aueb.gr)

 1. Μέτρηση Αποδοτικότητας σε πολυπληθή δεδομένα

(Υπεύθυνος: κ. Κρητικός Μανώλης Αν. Καθηγητής, kmn@aueb.gr)

 1. Εφαρμογές ΒαΘιάς Εκμάθησης στην Τεχνολογία Λογισμικού

(Υπεύθυνος: κ. Λουρίδας Π., Αν. Καθηγητής, louridas@aueb.gr)

 1. Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Μηχανική Μάθηση

(Υπεύθυνος: κ. Μούρτος Ι., Αν. Καθηγητής, mourtos@aueb.gr)

 1. Συνδυαστική Βελτιστοποίηση: Μέθοδοι και Εφαρμογές

(Υπεύθυνος: κ. Μούρτος Ι., Αν. Καθηγητής, mourtos@aueb.gr)

 1. Τεχνολογία και προσέλκυση-επιλογή ανθρώπινου δυναμικού

(Υπεύθυνος:  κ. Νικολάου, Ι. Αν. Καθηγητής, inikol@aueb.gr)

 1. Business Analytics for Transport, Manufacturing and Retail

(Υπεύθυνη κα Πραματάρη Αικ, Ι. Αν. Καθηγήτρια, k.pramatari@aueb.gr)

 1. Industry 4.0 and digital transformation

(Υπεύθυνη κα Πραματάρη Αικ, Ι. Αν. Καθηγήτρια, k.pramatari@aueb.gr)

 1. Innovation and Technology Entrepreneurship

(Υπεύθυνη κα Πραματάρη Αικ, Ι. Αν. Καθηγήτρια, k.pramatari@aueb.gr)

 1. Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα πριν και μετά την Ελληνική κρίση

(Υπεύθυνος κ. Σπανός Ι., Αν. Καθηγητής, spanos@aueb.gr)

 1. Εφαρμογές μηχανικής μάθησης στην τεχνολογία λογισμικού

(Υπεύθυνος κ. Σπινέλλης Δ. Καθηγητής, dds@aueb.gr)

 1. Εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων στην τεχνολογία λογισμικού

(Υπεύθυνος κ. Σπινέλλης Δ. Καθηγητής, dds@aueb.gr)

 1. Επεξεργασία σε περιβάλλον ενοποιημένης μνήμης

(Υπεύθυνος κ. Σπινέλλης Δ. Καθηγητής, dds@aueb.gr)

 1.  Data Virtualization in Big Data Environments

(Υπεύθυνος κ. Χατζηαντωνίου Δ., Αν. Καθηγητής, damianos@aueb.gr)

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (κα. Μακρυνιώτη Σοφία, Ευελπίδων 47 Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ.: 210 8203 865):

α) Σχετική αίτηση.

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

δ) Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (ερευνητική πρόταση).

ε) Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις της προκήρυξης.

στ) Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

ζ) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες από αναγνωρισμένο ίδρυμα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, παρακαλούνται να διαβάσουν πρώτα προσεκτικά τον Κανονισμό Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Τεύχος Β' ΦΕΚ 3826/06.09.2018), όπου αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και απαιτήσεις για την διεξαγωγή διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα. Επίσης για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή στους υπεύθυνους καθηγητές των παραπάνω ερευνητικών θεμάτων.

 

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2020

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ο Πρύτανης

*

*

Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο και παραμένει στο αρχείο του φορέα.

ID: 
2134
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 29-01-2020