Προκήρυξη έξι (6) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6 ΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

 

Το τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη έξι (6) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

 

 1. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Αποδοτική και αξιόπιστη υποστήριξη τεράστιου αριθμού συσκευών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT) σε κινητά συστήματα πέραν της πέμπτης γενιάς (beyond 5G)”, Επιβλέπων Αναπ. Καθηγητής Βασίλειος Σύρης, email:

 

 1. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενοManagement of Decentralized Identifiers”, Επιβλέπων Καθηγητής Γεώργιος Πολύζος, email: polyzos@aueb.gr  Υπάρχει δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης μέσω χρηματοδοτούμενων έργων του εργαστηρίου Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών (MMlab) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο https://mm.aueb.gr/

 

 1. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενοDecentralized Identifiers and Verifiable Credentials for Objects, Επιβλέπων Καθηγητής Γεώργιος Πολύζος, email: polyzos@aueb.gr  Υπάρχει δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης μέσω χρηματοδοτούμενων έργων του εργαστηρίου Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών (MMlab) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο https://mm.aueb.gr/

 

 1. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανισμοί εμπιστοσύνης και κινήτρων σε περιβάλλοντα Blockchain στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος» Επιβλέπων Καθηγητής Γεώργιος Σταμούλης, email: gstamoul@aueb.gr

 

 1. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Μηχανισμοί διαχείρισης και ευελιξίας ζήτησης για ευφυή πλέγματα ηλεκτρικής ενέργειας”. Επιβλέπων Καθηγητής Γεώργιος Σταμούλης, email: gstamoul@aueb.gr

 

 1. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Δοκιμής Λογισμικού (Software Testing Techniques)». Επιβλέπων Καθηγητής κ. Νικολαός Μαλεύρης, email: ngm@aueb.gr

 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 

 1. καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, αυτοί θα πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Να καταθέσουν αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο και αναλυτική βαθμολογία του μεταπτυχιακού τους.
 3. Να καταθέσουν πιστοποιητικό γνώσης καλής γνώσης Αγγλικών.
 4. Να καταθέσουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 5. Έκθεση ιεραρχημένων ενδιαφερόντων.
 6. Να επιλέξουν αντικείμενο διδακτορικής διατριβής από την περιοχή που έχει προκηρυχθεί.
 7. Αντίγραφα εργασιών, εκθέσεων κ.λπ. (αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο kokkini@aueb.gr )
 8. Να αποστείλουν απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές.

Η επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να υποβάλει τους υποψηφίους σε εξετάσεις γραπτές ή και προφορικές.

Συνεκτιμώμενα στοιχεία για την επιλογή είναι:

 1. Οι Μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο.
 2. Η βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
 3. Η εν γένει επιστημονική του δραστηριότητα (ερευνητική ή διδακτική πείρα), τυχόν δημοσιεύσεις, σεμινάρια ή μεταπτυχιακά μαθήματα, η επαγγελματική εμπειρία και ότι άλλο θετικό στοιχείο μπορεί να προσκομίσει ο υποψήφιος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο email: kokkini@aueb.gr) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Παρασκευή 9 Νοέμβριου 2020.

 

Οι προϋποθέσεις φοίτησης στο διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματός Πληροφορικής αναγράφονται στο Κανονισμός του Τμήματος που είναι διαθέσιμος εδώ: http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/doctoral#analytical_regulations

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203646             

 

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2020

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

*

 

*

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 Δ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Β. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

 

ID: 
2571
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 02-11-2020