Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική Γλώσσα»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Σύμφωνα με παρ. 7α, αρ. 29 του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε

και ισχύει με το άρθρο 58 του Ν. 4386/11-05-2016 τεύχος Α’

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες των Τμημάτων του ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Ακαδημαϊκό Υπότροφο για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

Αγγλική Γλώσσα

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς επίσης και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη αποδεδειγμένης διδακτικής εμπειρίας στην εφαρμοσμένη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στους τομείς α) Επιστημών Τεχνολογίας και β) Επιχειρησιακής Αλληλογραφίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα (σε ηλεκτρονική μορφή), αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: accfin@aueb.gr, στη Γραμματεία του Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 300, μέχρι την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018.

 

 

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρύτανης

*

εμμανουηλ γιακουμακησ

Καθηγητής

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος

 

ID: 
1221
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 02-10-2018