Προκήρυξη ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/11.5.2021 τ. Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων τακτικού προσωπικού και δύο (2) θέσεων προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών