Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή
Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Στην Αθήνα σήμερα στις 7 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ4 του 4ου ορόφου της Πτέρυγας Δεριγνύ του ΟΠΑ, Πατησίων 76, Αθήνα, συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος  Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 3806/26-10-2018 απόφαση της Προέδρου του Τμήματος, Καθηγήτριας κας Ε. Λουρή-Δενδρινού.

Παρίστανται ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κ. Η. Τζαβαλής, Καθηγητής και τα μέλη της κα Α. Μιαούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και κ. Ε. Ζαχαριάς, Επίκουρος Καθηγητής.

Στην Επιτροπή παραδόθηκε κατάλογος με το όνομα του υποψηφίου, οι κατάλογοι των δικαιούμενων ψήφου, ψηφοδέλτια για τον υποψήφιο, λευκά ψηφοδέλτια και γραφική ύλη.

Σε κάθε δικαιούμενο ψήφου παραδόθηκε από ένα ψηφοδέλτιο για τον υποψήφιο και ένα λευκό  ψηφοδέλτιο, καθώς και ένας σφραγισμένος φάκελος.  Στη συνέχεια και αφού τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, κάθε δικαιούμενος ψήφου άσκησε το δικαίωμά του και ψήφισε.

Στις 12:30 και αφού η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν στην αίθουσα και στο χώρο μπροστά από αυτή άλλοι δικαιούμενοι ψήφου προστιθέμενοι να ψηφίσουν, έκλεισε τη θύρα της αίθουσας.

Από τους παραδοθέντες στην Επιτροπή καταλόγους προέκυψε ότι δικαίωμα ψήφου κατά την ψηφοφορία είχαν 17 μέλη ΔΕΠ. Από αυτούς παρέστησαν 11, οι υπόλοιποι 6 δεν προσήλθαν.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι ψήφισαν όλοι οι παριστάμενοι δικαιούμενοι ψήφου, προχώρησε στην καταμέτρηση των φακέλων, διαπιστώνοντας ότι υπήρχαν 11 σφραγισμένοι φάκελοι, όσοι και οι ψηφίσαντες. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή άνοιξε τους φακέλους και έκανε καταμέτρηση και διαλογή των ψηφοδελτίων. 

Από την καταμέτρηση προέκυψε το έξης αποτέλεσμα:

 

Για την εκλογή  Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας :

Αριθμός δικαιούμενων ψήφου: 17
Ψήφισαν: 11
Δεν προσήλθαν: 6


Έγκυρα ψηφοδέλτια: 11
Άκυρα ψηφοδέλτια: 0​​​​​​​
Λευκά ψηφοδέλτια: 0
‘Ελαβε: 11 ψήφους ο υποψήφιος κ. Ε. Βασιλάτος

Ο κ. Ευάγγελος Βασιλάτος  του Νικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής έλαβε 11 (έντεκα) ψήφους. 

Κατόπιν του αποτελέσματος της διεξαχθείσης ψηφοφορίας, εξελέγη Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία τριών (3) ετών, ο κ. Ευάγγελος Βασιλάτος του Νικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής, καθώς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων.

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

*

 

ΗΛΙΑΣ ΤΖΑΒΑΛΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
 

*

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

 

   *

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

 

* Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο

ID: 
1328

Τελευταία ενημέρωση: 07-11-2018