Οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/3952-21

Αθήνα, 02/04/2021

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/3952-21.

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση & λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα κι άλλες διατάξεις»

 

  1. την από 27/01/2021 απόφαση της 76ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ86469Β4Μ-ΦΣΚ), περί έγκρισης της δημοσίευσης υπ΄αρ. πρωτ. 1807/3952-21/29.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΝΜΟ469Β4Μ-ΥΧΝ), στο πλαίσιο υλοποίησης έργου "ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)", της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ 5033167 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11250609, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και με επιστημονικά υ­πεύ­θυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια κα. Ειρήνη Νικάνδρου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ειδικό τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος της Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

 

  1. την από 27/01/2021 απόφαση της 76ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΧΔ469Β4Μ-Θ6Μ), περί έγκρισης συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του προαναφερόμενου έργου

 

  1. την από 10/03/2021 απόφαση της 83ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΧΟ469Β4Μ-Ω1Ξ),  όπου εγκρίθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. την άπρακτη πάροδο της οριζόμενης προθεσμίας ενστάσεως επί των προσωρινών αποτελεσμάτων (ήτοι ως και Δευτέρα 22/03/2021), καθώς δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

  1. την απόφαση της 85ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με ημερομηνία 31/03/2021 (ΑΔΑ: 63ΛΖ469Β4Μ-ΙΨ1) με την οποία εγκρίθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρ. πρωτ. 1807/3952-21/29.01.2021 (ΑΔΑ: ΩΝΜΟ469Β4Μ-ΥΧΝ) με την επιλογή της πρότασης του παρακάτω υποψηφίου:

 

Νικολάου Φωτίου (με αρ. πρωτ. αίτησης 11250609/5443-21/05.02.2021)

 

ID: 
2884
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 17-01-2022