Οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου με αρ. πρωτ. 1807/10617-20

Αθήνα, 07 Δεκεμβρίου 2020

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/10617-20

 

 

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση & λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα κι άλλες διατάξεις»
  2. την από 18/03/2020 απόφαση της 41ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΒΧ469Β4Μ-Χ5Κ), περί έγκρισης της υπ΄αρ. πρωτ. 1807/10617-20/20.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΒΔ3469Β4Μ-ΖΩΚ), για σύναψη συμβάσεων έργου με τρεις (3) Ειδικούς Επιστήμονες για την υποστήριξη των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΟΠΑ – Β’ Κύκλος Υλοποίησης» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049246» και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11282302, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Ξυλωμένο.
  3. την από 14/03/2018 απόφαση της 13ης  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, περί ορισμού της  Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων του εν λόγω έργου.
  4. την απόφαση της 55ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 με ημερομηνία 15/07/2020 (ΑΔΑ: 6ΣΥΨ469Β4Μ-Ψ3Θ), όπου εγκρίθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  5. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1802/26419-20/24-07-2020 εμπρόθεσμη ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα για τη θέση Α1: Ψυχιάτρου, καθώς και την από 07/10/2020 απόφαση της 61ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: ΨΝ5Υ469Β4Μ-Ψ33), περί έγκρισης του υπ’ αρθμ. πρωτ. 11282302/34020-20/05/10/2020 πρακτικού αξιολόγησης Ενστάσεων, που υποβλήθηκε από την οριζόμενη ετήσια επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων.
  6. την απόφαση της 68ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με ημερομηνία 02/12/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΜΩ469Β4Μ-5Σ6) με την οποία εγκρίθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρ. πρωτ. 1807/10617-20/20.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΒΔ3469Β4Μ-ΖΩΚ) και για τις τρεις (3) προκυρησσόμε-νες θέσεις:

 

ΘΕΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Θέση Α1 – Ψυχίατρος

Δασούκης Ιωάννης

11282302/13632-20/10.04.2020

Θέση Α2 – Ψυχολόγος

Καβαλλιεράτος Γεώργιος

11282302/11021-20/26.03.2020

Θέση Α3 – Κοινωνικός Λειτουργός

Ιωάννου Ασημίνα

11282302/14385-20/23.04.2020,      ημ/νία αποστολής 15/04/2020

 

ID: 
2650
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 08-12-2020