Οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, αρ. πρωτ. 1807/20728-20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αθήνα, 08/10/2020

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/20728-20

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση & λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα κι άλλες διατάξεις»
 2. την από 20/02/2020 απόφαση της  6ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την κατανομή 29 θέσεων ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος, για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στα Τμήματα του ΟΠΑ για το ακ. έτος 2020-2021.
 3. την από 09/04/2020 απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την έγκριση των γνωστικών αντικειμένων των μαθημάτων των Επιστημονικών Πεδίων που εντάσσονται στην εν λόγω δράση.
 4. την από 17/06/2020 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, περί έγκρισης της υπ΄αρ. πρωτ. 1807/20728-20/22.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΟ8Μ469Β4Μ-ΣΨ6), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5055805 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11328101, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προκειμένου να εντάξει στην παραπάνω Πράξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης.
 5. την από 17/06/2020 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, περί ορισμού των Επιτροπών Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων ανά Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 6. την απόφαση της 58ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με ημερομηνία 18/09/2020 όπου εγκρίθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
 • Τμήμα ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΔΑ: ΩΞΡΔ469Β4Μ-8ΧΒ,
 • Τμήμα ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΑΔΑ: ΩΩΣΦ469Β4Μ-Ζ35,
 • Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ΑΔΑ: Ω3ΝΨ469Β4Μ-ΔΥ4,
 • Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΔΑ: ΨΠΨ4469Β4Μ-ΒΡΒ,
 • Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΑΔΑ: 6ΑΗΚ469Β4Μ-5Δ4,
 • Τμήμα ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΑΔΑ: 6ΧΛΨ469Β4Μ-ΖΩΛ,
 • Τμήμα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ – ΑΔΑ: 96ΛΗ469Β4Μ-ΧΓΜ,
 • Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΑΔΑ: 691Λ469Β4Μ-7Ρ2

 

 1. την άπρακτη πάροδο της οριζόμενης προθεσμίας ενστάσεως επί των προσωρινών αποτελεσμάτων (ήτοι ως και Τρίτη 29/09/2020), καθώς δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 2. την απόφαση της 61ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με ημερομηνία 07/10/2020 (ΑΔΑ: ΩΕ4Χ469Β4Μ-4Δ0) με την οποία εγκρίθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

 

ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρ. πρωτ. 1807/20728-20/22.06.2020 (ΑΔΑ: ΨΟ8Μ469Β4Μ-ΣΨ6):

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2020-2021"

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1η Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος 08/09/2020

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική

1

2ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/24231-20   14/07/2020

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Μάθημα ευρύτερης επιλογής Χειμερινού εξαμήνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙΙ (Οικονομετρία)

1

3ο εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/21543-20   26/06/2020

Διάρθρωση & Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας

Μάθημα ευρύτερης επιλογής Εαρινού εξαμήνου

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας

1

8ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/22360-20   01/07/2020

Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

8ο εξάμηνο, Εαρινό

 

ΔΙΚΑΙΟ

Εργατικό Δίκαιο

1

Μάθημα ευρύτερης επιλογής Εαρινού εξαμήνου

11328101/23400-20   07/07/2020

 

4

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                       1η Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος 17/09/2020

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

1

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/24048-20   13/07/2020

Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ

3ο εξάμηνο, Χειμερινό

Διοίκηση Σχέσεων Πελατών (CRM)

8ο εξάμηνο, Εαρινό

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διοίκηση Επιχειρήσεων

1

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/23698-20   09/07/2020

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

1

8ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/24062-20   13/07/2020

 

3

 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2η Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος 17/09/2020

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Συστήματα ελέγχου της Διοίκησης

1

8ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/24336-20   14/07/2020

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Εναλλακτικές Επενδύσεις

1

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/24230-20   14/07/2020

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

8ο εξάμηνο, Εαρινό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη βοήθεια της Πληροφορικής

1

3ο εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/24193-20   14/07/2020

Ο παραπάνω επιλεγέντας υποψήφιος με την από 05/10/2020 αρ. πρωτ.  11328101/ 34159-20 έγγραφη ενημέρωσή του, δεν αποδέχεται την εν λόγω θέση.

Για τη θέση αυτή καλείται ο 1ος  επιλαχών, ήτοι η υποψηφιότητα

11328101/22361-20   01/07/2020

Υπολογιστική Χρηματοοικονομική

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιχειρηματικότητα

1

5ο εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/24339-20   14/07/2020

Επιχειρηματική Ηθική

5ο εξάμηνο, Χειμερινό

 

4

 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ                          1η Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος 16/09/2020

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στην Πληροφορική

1

1ο εξάμηνο, Χειμερινό

Δεν θα καλυφθεί

Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού

6ο εξάμηνο, Εαρινό

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

1

4ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/24039-20   13/07/2020

Ανάπτυξη Απασχολησιμότητας στην Ψηφιακή Εποχή

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

Ειδικές προσεγγίσεις της Ηγεσίας

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Διοίκηση Παραγωγής & Υπηρεσιών

1

6ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/24505-20   15/07/2020                

σφραγίδα αποστολής:  14/07/2020

Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων

6ο εξάμηνο, Εαρινό

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου

1

6ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/24033-20   13/07/2020

Ανάπτυξη και σχεδίαση κινητών (mobile) εφαρμογών

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

 

4

 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ                                         9η Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος 27/07/2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

Εισαγωγή στην Οικονομετρία

1

3ο Εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/24508-20   15/07/2020               

σφραγίδα αποστολής:  13/07/2020

Οικονομετρία ΙΙ

6ο Εξάμηνο, Εαρινό

Χρονολογικές σειρές και Προβλέψεις

8ο Εξάμηνο, Εαρινό

ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Αρχές Κοινωνιολογίας

1

3ο Εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/24576-20   15/07/2020       

 σφραγίδα αποστολής:  14/07/2020

Principles of Sociology
Διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα

3ο Εξάμηνο, Χειμερινό

Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης

4ο Εξάμηνο, Εαρινό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Οικονομική Γεωγραφία

1

3ο εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/22062-20   30/06/2020

Ο επιλεγέντας υποψήφιος με την από 30/09/2020 αρ. πρωτ.  11328101/33423-20 έγγραφη ενημέρωσή του, δεν αποδέχεται την εν λόγω θέση. Για τη θέση αυτή δεν υπήρξε επιλαχών.

Αγροτική Οικονομική

5ο εξάμηνο, Χειμερινό

Περιφερειακή και Αστική Οικονομική

8ο εξάμηνο, Εαρινό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ

1

2ο Εξάμηνο, Εαρινό

11328101/24378-20   14/07/2020

Οικονομική της Εργασίας

5ο Εξάμηνο, Χειμερινό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις

1

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/24228-20   14/07/2020

 

Money and Banking
Διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα

6ο Εξάμηνο, Εαρινό

 

5

 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1η Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος 10/09/2020

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εφαρμογές Πληροφορικής

1

2ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/22144-20   30/06/2020

Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ

6ο εξάμηνο, Εαρινό

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διεθνείς Οργανισμοί

1

4ο Εξάμηνο, Εαρινό

11328101/23483-20   08/07/2020

Διπλωματικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7ο Εξάμηνο, Χειμερινό

 

2

 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ        1η Έκτακτη Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος 16/09/2020

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
1ο

Μαθηματικές Μέθοδοι

1

4ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/23882-20   10/07/2020

ΕΘΣΠ: Εισαγωγή στη Θεωρία Μέτρου με Αναφορές στις Πιθανότητες και τη Στατιστική

8ο εξάμηνο, Εαρινό

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
2ο

Εκτιμητική Έλεγχοι Υποθέσεων

1

4ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/23647-20   09/07/2020

ΕΘΣΠ: Θεωρία Αποφάσεων

8ο εξάμηνο, Εαρινό

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
3ο

Επίσημες Στατιστικές

1

6ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/24210-20   14/07/2020

Μεθοδολογία Έρευνας

8ο εξάμηνο, Εαρινό

 

3

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1η Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος 16/09/2020

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

1

7ο Εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/21143-20/ 24-06-2020

Τεχνολογίες & Προγραμματισμός Εφαρμογών στον Ιστό

8ο Εξάμηνο, Εαρινό

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

1

7ο Εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/21176-20/ 24-06-2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

1

1ο εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/24105-20/ 13-07-2020

Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις

7ο Εξάμηνο, Χειμερινό

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Μηχανική Μάθηση

1

8ο Εξάμηνο, Εαρινό

11328101/23013-20/ 06-07-2020

Deep Learning "Βαθιά Μάθηση"

1ο εξάμηνο, Χειμερινό

 

4

 

 

 

 

 

ID: 
2531
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 13-10-2020