Κατάθεση προσφορών για την «ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφορών και μετακομίσεων διαφόρων αντικειμένων όπως γραφεία, καρέκλες, ντουλάπια, βιβλιοθήκες κλπ., για το έτος 2020»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7389/29-11-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005937478,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφορών και μετακομίσεων διαφόρων αντικειμένων όπως γραφεία, καρέκλες, ντουλάπια, βιβλιοθήκες κλπ., για το έτος 2020», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264, -214, -215.

 

ID: 
2028