Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2018
Αρ.πρωτ.: 920000/1482-18

 

Επαναδημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, με την από 10/10/2018 απόφαση της, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν υποψηφιότητα προκειμένου να επιτευχθεί πληρότητα της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (στο εξής Ε.Η.Δ.Ε.) του ΟΠΑ, σύμφωνα με τα παρακάτω, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 21 έως 27) του Ν.4521 (ΦΕΚ τ. Α’ 38/2-3-2018).

 

1.       Σύσταση και Λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε.

Στο ΟΠΑ συστάθηκε και λειτουργεί Ε.Η.Δ.Ε.. Ο σκοπός της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο ΟΠΑ. Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των ανθρώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

Η Ε.Η.Δ.Ε. του ΟΠΑ έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Πρύτανη του ΟΠΑ. Η τωρινή της σύνθεση περιλαμβάνει 5 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη. Με την παρούσα, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να επιτευχθεί πληρότητα της Ε.Η.Δ.Ε..

 

2.       Μέλη της Ε.Η.Δ.Ε.

Τα Μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών θα εξασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του ΟΠΑ.
Τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε., είναι ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία του ΟΠΑ και συγκεκριμένα:

·         Σχολή Οικονομικών Επιστημών

-          Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

-          Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

·         Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

-          Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

-          Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

-          Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

-          Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

·         Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

-          Τμήμα Πληροφορικής

-          Τμήμα Στατιστικής

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και θα αποφασίσει σχετικά.

Η διάρκεια της θητείας των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια (1) μόνο φορά. Αν κάποιο μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη θητεία του, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωματικό του μέλος.

1.               ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Η.Δ.Ε.

Αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. αποτελεί το να διαπιστώνει αν συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί στο ΟΠΑ, δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία και αν συνάδει με γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόμενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής της.

Η Ε.Η.Δ.Ε. αξιολογεί την ερευνητική πρόταση και α) την εγκρίνει ή β) προβαίνει σε συστάσεις και σε εισηγήσεις για την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεοντολογικά κωλύματα. Οι συστάσεις και εισηγήσεις πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες. Η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ερευνητικού έργου και να παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνητικών έργων που έχει εγκρίνει.

Τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου, περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Ε.Η.Δ.Ε. και το έργο δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο ΟΠΑ αν δεν λάβει προηγουμένως τη σχετική έγκριση.

Εκτός από τα ερευνητικά έργα της προηγούμενης παραγράφου, η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να εξετάσει, ύστερα από αίτηση ενδιαφερόμενου προσώπου ή καταγγελία, και άλλο ερευνητικό έργο και να γνωματεύσει για θέματα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή.

Οι αποφάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. είναι δεσμευτικές για το ΟΠΑ.

Αν η νομοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση του έργου από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, η σχετική απόφαση της Ε.Η.Δ.Ε. δεν θα υποκαθιστά την εν λόγω έγκριση ή αδειοδότηση.

Η Ε.Η.Δ.Ε. θα αποφασίζει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων. Αν, μέσα στη προθεσμία αυτή, η Ε.Η.Δ.Ε. δεν εκδώσει απόφαση, η αίτηση θα θεωρείται εγκεκριμένη.

Σε περίπτωση καταγγελίας, η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της καταγγελίας. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν εκδοθεί απόφαση, η καταγγελία θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει, ενώπιον της Ε.Η.Δ.Ε., μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της απόφασης, αίτηση θεραπείας κατά των συστάσεων της Επιτροπής υποβάλλοντας νέα στοιχεία. Για την εξέταση της αίτησης θεραπείας η Ε.Η.Δ.Ε. θα ζητά τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, η οποία οφείλει να τη διατυπώσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής δεν διατυπώσει γνώμη μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η Ε.Η.Δ.Ε. θα προχωρεί στην εξέταση της αίτησης θεραπείας χωρίς τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

 

2.       ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η πρόταση ερευνητικού έργου που υποβάλλεται για έγκριση από την Ε.Η.Δ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο και συνοπτική έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα και συμβατότητα του ερευνητικού έργου με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην έκθεση αυτή ο επιστημονικός υπεύθυνος θα προσδιορίζει αν ο σκοπός και η μεθοδολογία του ερευνητικού έργου συμβιβάζονται με τις αρχές της ηθικής και τη νομοθεσία.

Οι αιτήσεις και τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα μπορεί να υποβάλλονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου ηλεκτρονικά.

Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. θα ορίζει για κάθε αίτηση που υποβάλλεται εισηγητή, κατά προτεραιότητα μέλος της Ε.Η.Δ.Ε., ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο του ερευνητικού έργου. Αν το γνωστικό αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να καλυφθεί από τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε., τότε ορίζεται εξωτερικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος γνωμοδοτεί.

Οι συνεδριάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να γίνονται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

 

3.       ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Η.Δ.Ε.

Η Ε.Η.Δ.Ε. θα συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε ζητηθεί αυτό από τον Πρόεδρό της ή τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής, θα συγκαλεί και θα διευθύνει τις συνεδριάσεις της. Η Ε.Η.Δ.Ε.  βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη της, περιλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της, καθώς και ενός από τα μέλη της που δεν ανήκουν στο ΟΠΑ και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΟΠΑ θα καταρτίσει Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας των Ε.Η.Δ.Ε. Στον Κανονισμό θα εξειδικεύονται οι βασικές αρχές ηθικής και ακεραιότητας της έρευνας που θα διεξάγεται στο Ίδρυμα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, η διαδικασία αξιολόγησής τους από την Ε.Η.Δ.Ε., οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ της Ε.Η.Δ.Ε. και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και άλλης αρμόδιας αρχής καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε.

 

4.       ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ — ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η ιδιότητα του μέλους της Ε.Η.Δ.Ε. είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος του Ιδρύματος, καθώς και του μέλους της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

Μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει συμφέρον το οποίο μπορεί να επηρεάσει ή φαίνεται να επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του. Ως τέτοιο νοείται οποιοδήποτε πιθανό πλεονέκτημα υπέρ του ιδίου ή του συζύγου του ή συγγενούς α' βαθμού. Σε περίπτωση δήλωσης τέτοιου κωλύματος αναφορικά με συγκεκριμένη υπό αξιολόγηση πρόταση, το μέλος που δηλώνει το κώλυμα αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του.

Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε., οι εισηγητές και κάθε εμπλεκόμενο μέλος που ασκεί υποστηρικτικό έργο, έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας για τις υπό αξιολόγηση ερευνητικές προτάσεις.

 

5.       ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ σύμφωνα με το άρθρου 68 του ν. 4485/2017 θα καταρτιστεί ο Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε. του ΟΠΑ. Στον εν λόγω Κανονισμό θα εξειδικεύονται τα έγγραφα που υποβάλλονται από τους επιστημονικούς υπευθύνους, όπως αίτηση, ερωτηματολόγιο και έκθεση καταλληλόλητας και η διαδικασία υποβολής τους, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Ε.Η.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε..

 

6.       ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται υπόδειγμα στην παρούσα) για μέλος της Ε.Η.Δ.Ε., η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@rc.aueb.gr (υπόψη κ. Φ. Γιαλιτάκη), το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ο.Π.Α. παρατείνεται έως και την Παρασκευή 23/11/2018, ώρα 12:00.

 

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ο.Π.Α. παρατείνεται έως και την Παρασκευή 28/12/2018, ώρα 12:00.

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΟΠΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

 

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

 

Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης
Αν. Πρύτανη Έρευνας

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ

 

Προς:      Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

 

 

Στοιχεία Αιτούντος:

 

Όνομα : ………………………………………………………………......

Επώνυμο : ………………………………………………………………..

Ιδιότητα : ………………………………………………………………....

Διεύθυνση : ……………………………………………………………….

Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) : …………………………………….

e-mail: ……………………………………………………………….........

 

 

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 920000/1482-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σας υπο­βάλ­­­λω υποψηφιότητα για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του ΟΠΑ.

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

 

 

 

 

 

 

 

(τόπος), (ημερομηνία)

 

 

(ονοματεπώνυμο - υπογραφή)

 

 

 

ID: 
1257

Τελευταία ενημέρωση: 11-12-2018