Έργο CREATURES

Το έργο «Promoting Creative Tourism through new Experiential and Sustainable Routes– CREATURES» χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας Interreg ADRION μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF), και από εθνικούς πόρους. Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη.

Στόχος του έργου CREATURES είναι η αύξηση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα στις περιφέρειες της Αδριατικής που συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο, μέσω της ενίσχυσης της καινοτομίας των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Βιομηχανιών (ΔΠΒ) (Cultural and Creative Industries – CCI) και της σύνδεσής τους με το τουριστικό προϊόν που προσφέρεται στις περιφέρειες αυτές. Στο πλαίσιο του έργου, οι εταίροι εκπονούν τις παρακάτω δραστηριότητες:

  • Χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης στις ΔΠΒ, την προστασία και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη βιώσιμη τουριστική δραστηριότητα στις συμμετέχουσες περιφέρειες, καθώς και των τρόπων που οι ΔΠΒ συνδέονται με / υποστηρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά και το βιώσιμο τουρισμό
  • Συλλογή Καλών Πρακτικών από τις ΔΠΒ, την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη βιώσιμη τουριστική δραστηριότητα στις συμμετέχουσες περιφέρειες.
  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και Καλών Πρακτικών μεταξύ των εταίρων
  • Ανάπτυξη συστάσεων προς τους φορείς χάραξης και εφαρμογής πολιτικών για τον τουρισμό, τις ΔΠΒ και την καινοτομία.
  • Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση τοπικών Σχεδίων Δράσης και σχετικών πιλοτικών δραστηριοτήτων για τη σύνδεση των ΔΠΒ με την προστασία και προώθηση της περιφερειακής πολιτιστικής κληρονομιάς και του βιώσιμου τουρισμού.
  • Ανάπτυξη εφαρμογής για smartphones σχετικά με α) την προώθηση νέων τουριστικών διαδρομών που ενσωματώνουν στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς ή/και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και β) την πληροφόρηση των τουριστών (ειδικά των νεότερων σε ηλικία) για τις διαδρομές αυτές.
  • Ανάπτυξη σχετικών ενημερωτικών εγκαταστάσεων πολυμέσων για την υποστήριξη των τουριστών στα παραπάνω.

Η Ομάδα Έργου του Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το έργο CREATURES έχει την ευθύνη ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας (και των σχετικών εργαλείων) για α) την χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης (ανάλυση state-of-practice, ανάλυση SWOT, συλλογή δεδομένων μέσω συνεντεύξεων), β) τη συλλογή των Καλών Πρακτικών, γ) την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας μέσω της διοργάνωσης διακρατικών σεμιναρίων, θεματικών workshops και εκπαιδευτικών επισκέψεων.

Facebook: https://www.facebook.com/CreaturesProject