Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 1807/20728-20/22.06.2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/20728-20

 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 1807/20728-20/22.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΟ8Μ469Β4Μ-ΣΨ6), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5055805 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11328101, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προκειμένου να εντάξει στην παραπάνω Πράξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης.

 

Σύμφωνα με την απόφαση της 58ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με ημερομηνία 18/09/2020:

  • Τμήμα ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΔΑ: ΩΞΡΔ469Β4Μ-8ΧΒ,
  • Τμήμα ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΑΔΑ: ΩΩΣΦ469Β4Μ-Ζ35,
  • Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ΑΔΑ: Ω3ΝΨ469Β4Μ-ΔΥ4,
  • Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΔΑ: ΨΠΨ4469Β4Μ-ΒΡΒ,
  • Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΑΔΑ: 6ΑΗΚ469Β4Μ-5Δ4,
  • Τμήμα ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΑΔΑ: 6ΧΛΨ469Β4Μ-ΖΩΛ,
  • Τμήμα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ – ΑΔΑ: 96ΛΗ469Β4Μ-ΧΓΜ,
  • Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΑΔΑ: 691Λ469Β4Μ-7Ρ2

επιλέχτηκαν οι προτάσεις των παρακάτω υποψηφίων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2020-2021"

 

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1η Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος 08/09/2020

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική

1

2ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/24231-20   14/07/2020

(1) 11328101/21542-20   26/06/2020 _______________________                          (2)11328101/24166-20   14/07/2020  ______________________                              (3) 11328101/24234-20   14/07/2020  ______________________                               (4) 11328101/24343-20   14/07/2020 ______________________                          

(5) 11328101/24327-20   14/07/2020  ________________________                           (6) 11328101/24204-20   14/07/2020  ______________________                              (7) 11328101/24528-20   15/07/2020 σφραγίδα αποστολής: 14/07/2020  ______________________                               (8) 11328101/24266-20   14/07/2020 ________________________                    

  (9) 11328101/24526-20   15/07/2020 σφραγίδα αποστολής: 14/07/2020  ________________________                           (10) 11328101/24524-20   15/07/2020 σφραγίδα αποστολής: 14/07/2020

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Μάθημα ευρύτερης επιλογής Χειμερινού εξαμήνου

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙΙ (Οικονομετρία)

1

3ο εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/21543-20   26/06/2020

(1) 11328101/24165-20   14/07/2020  ________________________                           (2) 11328101/24311-20   14/07/2020  ______________________                              (3) 11328101/24325-20   14/07/2020

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1η Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος 08/09/2020

Διάρθρωση & Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας

Μάθημα ευρύτερης επιλογής Εαρινού εξαμήνου

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας

1

8ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/22360-20   01/07/2020

(1) 11328101/24572-20   15/07/2020 σφραγίδα αποστολής: 14/07/2020  ________________________                           (2) 11328101/23290-20   07/07/2020

Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

8ο εξάμηνο, Εαρινό

 

ΔΙΚΑΙΟ

Εργατικό Δίκαιο

1

Μάθημα ευρύτερης επιλογής Εαρινού εξαμήνου

11328101/23400-20   07/07/2020

11328101/24233-20   14/07/2020

 

4

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1η Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος 17/09/2020

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

1

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/24048-20   13/07/2020

11328101/24573-20   15/07/2020 σφραγίδα αποστολής:  14/07/2020

Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ

3ο εξάμηνο, Χειμερινό

Διοίκηση Σχέσεων Πελατών (CRM)

8ο εξάμηνο, Εαρινό

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διοίκηση Επιχειρήσεων

1

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/23698-20   09/07/2020

(1) 11328101/24035-20   13/07/2020  ________________________                           (2) 11328101/24668-20   16/07/2020 σφραγίδα αποστολής:  14/07/2020

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

1

8ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/24062-20   13/07/2020

(1) 11328101/24224-20   14/07/2020  ________________________                           (2)11328101/24506-20   15/07/2020 σφραγίδα αποστολής:  13/07/2020  ______________________         

(3) 11328101/24516-20   15/07/2020 σφραγίδα αποστολής:  14/07/2020  ______________________                               (4) 11328101/21307-20   25/06/2020

 

3

 

 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

2η Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος 17/09/2020

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Συστήματα ελέγχου της Διοίκησης

1

8ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/24336-20   14/07/2020

(1) 11328101/24507-20   15/07/2020 σφραγίδα αποστολής:  14/07/2020 ________________________                           (2) 11328101/24373-20   14/07/2020

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Εναλλακτικές Επενδύσεις

1

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/24230-20   14/07/2020

(1) 11328101/24310-20   14/07/2020 ________________________                           (2) 11328101/24521-20 15/07/2020  σφραγίδα αποστολής:  14/07/2020

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

8ο εξάμηνο, Εαρινό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη βοήθεια της Πληροφορικής

1

3ο εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/24193-20   14/07/2020

(1) 11328101/22361-20   01/07/2020  ________________________                           (2) 11328101/23864-20   10/07/2020  ______________________                              (3) 11328101/24229-20   14/07/2020

Υπολογιστική Χρηματοοικονομική

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

2η Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος 17/09/2020

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιχειρηματικότητα

1

5ο εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/24339-20   14/07/2020

(1) 11328101/24173-20   14/07/2020 _______________________                          (2)11328101/23695-20   09/07/2020  ______________________                              (3) 11328101/24512-20  15/07/2020  σφραγίδα αποστολής:  14/07/2020  ______________________                               (4) 11328101/24507-20   15/07/2020  σφραγίδα αποστολής:  14/07/2020  ________________________                    

(5) 11328101/21306-20   25/06/2020  &                                                11328101/25022-20   16/07/2020 σφραγίδα αποστολής:  14/07/2020 ________________________                           (6) 11328101/24235-20   14/07/2020   

Επιχειρηματική Ηθική

5ο εξάμηνο, Χειμερινό

 

4

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1η Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος 16/09/2020

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στην Πληροφορική

1

1ο εξάμηνο, Χειμερινό

_________________

_________________

Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού

6ο εξάμηνο, Εαρινό

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

1

4ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/24039-20   13/07/2020

11328101/23697-20   09/07/2020

Ανάπτυξη Απασχολησιμότητας στην Ψηφιακή Εποχή

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

Ειδικές προσεγγίσεις της Ηγεσίας

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Διοίκηση Παραγωγής & Υπηρεσιών

1

6ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/24505-20   15/07/2020                σφραγίδα αποστολής:  14/07/2020

11328101/24038-20   13/07/2020

Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων

6ο εξάμηνο, Εαρινό

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου

1

6ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/24033-20   13/07/2020

(1) 11328101/24190-20   14/07/2020 ________________________                           (2) 11328101/24215-20   14/07/2020   

Ανάπτυξη και σχεδίαση κινητών (mobile) εφαρμογών

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

 

4

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

9η Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος 27/07/2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

Εισαγωγή στην Οικονομετρία

1

3ο Εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/24508-20   15/07/2020             σφραγίδα αποστολής:  13/07/2020

(1) 11328101/24520-20   15/07/2020 σφραγίδα αποστολής:  14/07/2020  ________________________                           (2) 11328101/24112-20   13/07/2020  ______________________                              (3) 11328101/22060-20   30/06/2020

Οικονομετρία ΙΙ

6ο Εξάμηνο, Εαρινό

Χρονολογικές σειρές και Προβλέψεις

8ο Εξάμηνο, Εαρινό

ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Αρχές Κοινωνιολογίας

1

3ο Εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/24576-20   15/07/2020         σφραγίδα αποστολής:  14/07/2020

_________________

Principles of Sociology
Διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα

3ο Εξάμηνο, Χειμερινό

Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης

4ο Εξάμηνο, Εαρινό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Οικονομική Γεωγραφία

1

3ο εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/22062-20   30/06/2020

_________________

Αγροτική Οικονομική

5ο εξάμηνο, Χειμερινό

Περιφερειακή και Αστική Οικονομική

8ο εξάμηνο, Εαρινό

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ

1

2ο Εξάμηνο, Εαρινό

11328101/24378-20   14/07/2020

(1) 11328101/25782-20   21/07/2020 σφραγίδα αποστολής:  09/07/2020  ________________________                           (2) 11328101/24106-20   13/07/2020  ______________________                              (3) 11328101/24525-20   15/07/2020 σφραγίδα αποστολής:  14/07/2020

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

9η Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος 27/07/2020

Οικονομική της Εργασίας

5ο Εξάμηνο, Χειμερινό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις

1

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/24228-20   14/07/2020

(1) 11328101/24312-20   14/07/2020  ________________________                           (2) 11328101/23813-20   10/07/2020     

 

Money and Banking
Διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα

6ο Εξάμηνο, Εαρινό

 

5

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1η Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος 10/09/2020

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εφαρμογές Πληροφορικής

1

2ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/22144-20   30/06/2020

(1) 11328101/24191-20   14/07/2020  ________________________                           (2) 11328101/23262-20   07/07/2020  ______________________                              (3) 11328101/24222-20   14/07/2020            &                                                     11328101/24219-20   14/07/2020  __________________                                 (4)   11328101/24418-20   14/07/2020

Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ

6ο εξάμηνο, Εαρινό

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διεθνείς Οργανισμοί

1

4ο Εξάμηνο, Εαρινό

11328101/23483-20   08/07/2020

(1) 11328101/24225-20   14/07/2020

Διπλωματικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7ο Εξάμηνο, Χειμερινό

 

2

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

1η Έκτακτη Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος 16/09/2020

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
1ο

Μαθηματικές Μέθοδοι

1

4ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/23882-20   10/07/2020

11328101/24226-20   14/07/2020

ΕΘΣΠ: Εισαγωγή στη Θεωρία Μέτρου με Αναφορές στις Πιθανότητες και τη Στατιστική

8ο εξάμηνο, Εαρινό

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
2ο

Εκτιμητική Έλεγχοι Υποθέσεων

1

4ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/23647-20   09/07/2020

_________________

ΕΘΣΠ: Θεωρία Αποφάσεων

8ο εξάμηνο, Εαρινό

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
3ο

Επίσημες Στατιστικές

1

6ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/24210-20   14/07/2020

(1) 11328101/24519-20   15/07/2020 σφραγίδα αποστολής:  14/07/2020  ________________________                           (2) 11328101/24323-20   14/07/2020

Μεθοδολογία Έρευνας

8ο εξάμηνο, Εαρινό

 

3

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1η Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος 16/09/2020

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

1

7ο Εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/21143-20/ 24-06-2020

(1) 11328101/24213-20/ 14-07-2020  ________________________                           (2) 11328101/24195-20/ 14-07-2020

Τεχνολογίες & Προγραμματισμός Εφαρμογών στον Ιστό

8ο Εξάμηνο, Εαρινό

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

1

7ο Εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/21176-20/ 24-06-2020

_________________

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

1

1ο εξάμηνο, Χειμερινό

11328101/24105-20/ 13-07-2020

_________________

Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις

7ο Εξάμηνο, Χειμερινό

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Μηχανική Μάθηση

1

8ο Εξάμηνο, Εαρινό

11328101/23013-20/ 06-07-2020

(1) 11328101/24220-20/ 14-07-2020  ________________________                           (2) 11328101/24217-20/ 14-07-2020  ______________________                              (3) 11328101/24194-20/ 14-07-2020

Deep Learning "Βαθιά Μάθηση"

1ο εξάμηνο, Χειμερινό

 

 

 

4

 

 

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Υποψήφιοι, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της διαδικασίας επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Μετά την άπρακτη πάροδο της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθίστανται οριστικά.

 

 

ID: 
2494
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 22-09-2020