Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αρ. πρωτ. 1807/38472-20

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/38472-20

 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/38472-20/10.11.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 65ΚΒ469Β4Μ-8ΣΣ), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501, και με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Κωνσταντίνο Δράκο, για έξι (6) φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη αναγκών της εύρυθμης λειτουργίας, της υγιεινής και της ασφάλειας των χώρων και εγκαταστάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).  

 

Σύμφωνα με την απόφαση της 70ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με ημερομηνία 14/12/2020 (ΑΔΑ: 6ΤΝΟ469Β4Μ-6Υ3), επιλέχτηκαν οι προτάσεις των παρακάτω υποψηφίων:

 

  ΘΕΣΗ Α: ΕΠΟΠΤΕΣ ΧΩΡΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΠΑ

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ

1

11294501/39963-20 / 23.11.2020

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2

11294501/40298-20 / 24.11.2020

ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΣΗ Β: ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΧΩΡΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΠΑ

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

1

11294501/40756-20 / 26.11.2020

ΟΥΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2

11294501/39683-20 / 20.11.2020

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

3

11294501/40295-20 / 24.11.2020

ΤΣΙΑΛΙΟΥ ΑΡΕΤΗ

ΘΕΣΗ Γ: ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΠΑ

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

1

11294501/39679-20 / 20.11.2020

ΠΑΓΩΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Υποψήφιοι, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της διαδικασίας επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Μετά την άπρακτη πάροδο της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθίστανται οριστικά.

ID: 
2669
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 17-12-2020