Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου με αρ. πρωτ. 1807/35281-20

Αθήνα, 04 Δεκεμβρίου 2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/35281-20

 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, για δύο (2) θέσεις, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/35281-20/13.10.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 92ΙΩ469Β4Μ-ΩΑ4), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRUSTED, TRACEABLE AND TRANSPARENT ONTOLOGICAL KNOWLEDGE ON BLOCKCHAIN (OntoChain)», με κωδικό 11330101 (κωδικός θέσεων 3301-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του  έργου:

 

«Συμμετοχή: στον ορισμό της αρχιτεκτονικής του οικοσυστήματος blockchain του ευρωπαϊκού έργου OntoChain για αξιόπιστες κατανεμημένες εφαρμογές [Πακέτο Εργασίας 3 (WP3)], στην αξιολόγηση των παραδοτέων των υποέργων του OntoChain για την υποδομή και τις εφαρμογές του έργου [Πακέτο Εργασίας 4 (WP4)], στην ανάλυση και αξιολόγηση μηχανισμών κινήτρων και επιχειρηματικών υποδειγμάτων αξιοποίησης του οικοσυστήματος αυτού [Πακέτο Εργασίας 5 (WP5)],  και στις δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου [Πακέτο Εργασίας 7 (WP7)]»

 

Σύμφωνα με την απόφαση της 68ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με ημερομηνία 02/12/2020 (ΑΔΑ: ΨΠΝ9469Β4Μ-ΘΩΓ), επιλέχτηκε η πρόταση του παρακάτω υποψηφίου:

 

  1. Αθανασίου Παπαϊωάννου (Αρ. Πρωτ. Αίτησης: 11330101/38292-20)

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Υποψήφιοι, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της διαδικασίας επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Μετά την άπρακτη πάροδο της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθίστανται οριστικά.

ID: 
2639
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 04-12-2020