Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/36298-20

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/36298-20

 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/36298-20/20.10.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ρ61Ζ469Β4Μ-7ΟΓ), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «NUDGING CONSUMERS TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH BEHAVIORAL SCIENCE – NUDGE», με κωδικό 11330201 (κωδικός θέσης 3302-PR4), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του  έργου:

 

  • Βελτιστοποίηση και Τεχνικές Θεωρίας Συμπεριφοράς σε Ενεργειακά Συστήματα», WP1: Consumer understanding and behavior analysis,  WP2: Design of nudging interventions WP4: Implementing energy interventions through field trials, WP5: From pilot trials to policies: Deriving evidence-based policy recommendation, D1.1: Profiling energy consumers: phychological and contextual factors of energy behavior, D1.2: Energy analytics on pilot data – interim report, D1.3: Energy analytics on pilot data – final report, D2.3: Final report on the evaluation of Nudging interventions through pilot data, D4.2: Report on pilot results – final report, D5.3: Report on recommendations for policy makers and relevant stakeholders»

 

Σύμφωνα με την απόφαση της 67ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με ημερομηνία 25/11/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΧΨ469Β4Μ-ΙΟΗ), επιλέχτηκε η πρόταση του παρακάτω υποψηφίου:

 

  1. Μερκούριου Καραλιόπουλου (Αρ. Πρωτ. Αίτησης: 11330201/37110-20)

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Υποψήφιοι, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της διαδικασίας επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Μετά την άπρακτη πάροδο της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθίστανται οριστικά.

ID: 
2629
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 30-11-2020