Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβαση έργου με αρ. πρωτ. 1807/14018-20

Αθήνα, 05 Ιουνίου 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/14018-20

 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/14018-20/14.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΗΜ2469Β4Μ-9ΤΩ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ», με κωδικό 11324001, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), για την εκτέλεση του έργου:

«Υποστήριξη σε θέματα χρηματοοικονομικής και μακροοικονομικής θεωρίας με τη χρήση οικονομετρικών και ποσοτικών μεθόδων και εργαλείων»

Ειδικότερα το φυσικό αντικείμενο θα περιλαμβάνει τα εξής:

  • Κατανόηση και εφαρμογή νέων στατιστικών ελέγχων στοχαστικής κυριαρχίας σε πραγματικά προβλήματα της μακροοικονομικής (WP1).
  • Συγγραφή σχετικών επιστημονικών άρθρων (WP2).
  • Εμπειρική εφαρμογή της στοχαστικής κυριαρχίας με έμφαση σε παράγοντες ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου, όπως η εκπαίδευση και η υγεία, αλλά και σε παράγοντες που καθορίζουν τα επίπεδα βιώσιμης ανάπτυξης σε μια οικονομία, όπως η παραγωγικότητα της εργασίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας και συγγραφή σχετικών επιστημονικών άρθρων (WP3).
  • Εμπειρική εφαρμογή της στοχαστικής κυριαρχίας σε θέματα που αφορούν στην πραγματική σύγκλιση της οικονομίας των OECD και εκτός OECD χωρών μελών (WP4).

Σύμφωνα με την απόφαση της 49ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με ημερομηνία 03/06/2020 (ΑΔΑ: 6ΛΜ1469Β4Μ-ΧΑΓ), επιλέχθηκε η πρόταση του παρακάτω υποψηφίου:

  1. Αλέξανδρου Μπεχλιούλη (Αρ. Πρωτ. Αίτησης: 11324001/14991-20)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα  με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999,  υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία  (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθίστανται οριστικά.

ID: 
2343

Τελευταία ενημέρωση: 06-06-2020