Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/13669-20

Αθήνα, 29 Μαΐου 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/13669-20

 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/13669-20/10.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΨΙΠ469Β4Μ-ΦΣΟ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REAL ESTATE ANALYTICS (REA, με κωδικό 11293501, μέσω της Δράσης: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», με κωδικό Τ1ΕΔΚ-00022, για την εκτέλεση του έργου:

«Έρευνα Ανάπτυξης μεθοδολογικών εργαλείων (μοντέλων)

για προβλήματα της κτηματαγοράς (Real Estate

 

Ειδικότερα το φυσικό αντικείμενο θα περιλαμβάνει τα εξής:

  • Δημιουργία μεθοδολογίας κατασκευής δεικτών τιμών ακινήτων που να στηρίζεται στα δεδομένα που διαθέτει η Eurobank Property Services, η Eurobank, και πιθανώς εξωτερικές πηγές (ΠΕ 3).
  • Μεθοδολογία πρόβλεψης τιμών ακινήτων (automatic Valuation models), με τη χρήση κατάλληλων οικονομετρικών ή στατιστικών ή άλλων μεθόδων (ΠΕ 3).
  • Δημιουργία μοντέλων διαχείρισης κινδύνου χαρτοφυλακίων ακίνητων (ΠΕ 3).
  • Δημιουργία Οπτικοποιήσεων που να περιγράφουν τα δεδομένα και τα μοντέλα  (ΠΕ 4).
  • Δημιουργία κώδικα σε R που να υποστηρίζει τα παραπάνω (ΠΕ 4-ΠΕ 5).
  • Διασπορά των αποτελεσμάτων της έρευνας (ΠΕ 6).
  • Δημιουργία κώδικα, συμμέτοχη και συνεργασία για την κατασκευή πιλοτικής online πλατφόρμας όπου ο χρήστης θα υπολογίζει την αξία του ακινήτου ή χαρτοφυλακίου του (ΠΕ 4-ΠΕ 5).

 

Σύμφωνα με την απόφαση της 48ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με ημερομηνία 27/05/2020 (ΑΔΑ: ΩΤΖΛ469Β4Μ-Ξ5Υ), επιλέχθηκε η πρόταση του παρακάτω υποψηφίου:

 

 

  1. Άγγελου Κεκεμπάνου (Αρ. Πρωτ. Αίτησης: 11293501/13937-20)

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα  με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999,  υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία  (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθίστανται οριστικά.

 

ID: 
2329

Τελευταία ενημέρωση: 01-06-2020