Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/23498-19

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/23498-19

 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/23498-19 /24.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:Ψ8ΞΣ469Β4Μ-Δ8Ψ), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας» με κωδικό ΕΡ-1700-01», για σύναψη σύμβασης έργου έως τρεις (3) συνεργάτες με φυσικό αντικείμενο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως ακολούθως:

  • Κωδικός Θέσης Α1 – έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα: Διαχειριστής ερευνητικών, μελετητικών & Εκπαιδευτικών έργων & προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
  • Κωδικός Θέσης Α2 – ένα (1) φυσικό πρόσωπο: Διαχειριστής Προτάσεων και νέων ερευνητικών, μελετητικών & Εκπαιδευτικών έργων & προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Σύμφωνα με την απόφαση της 22ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 με ημερομηνία 18/09/2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΒΑ469Β4Μ-3Γ1), επιλέχτηκαν οι προτάσεις των παρακάτω υποψηφίων:

  • Κωδικός Θέσης Α1: Διαχειριστής ερευνητικών, μελετητικών & Εκπαιδευτικών έργων & προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
  1. Φρίγκα Γεωργία
  2. Κόγου Λαμπρινή
  • Κωδικός Θέσης Α2: Διαχειριστής Προτάσεων και νέων ερευνητικών, μελετητικών & Εκπαιδευτικών έργων & προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
  1. Καραλή Νικολέτα

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα  με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999,  υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία  (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).

ID: 
1886

Τελευταία ενημέρωση: 19-09-2019