Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 920000/1106-18

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 920000/1106-18

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1106-18/20.07.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΩΔΑ469Β4Μ-ΦΥΞ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «5G Verticals Innovation Infrastructure (5G-VINNI με κωδικό έργου ΕΡ-2899-01 (κωδικός θέσης 2899-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου:

«Τεχνική και οικονομική ερευνητική εργασία σχετικά με την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας για πιλοτικά έργα εφαρμογών 5G, και με την ανάπτυξη και αξιολόγηση υποδειγμάτων αξιοποίησης της πλατφόρμας αυτής, και συντονισμός αντίστοιχου Πακέτου Εργασίας του ευρωπαϊκού έργου 5G-VINNI»

Σύμφωνα με την απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, με ημερομηνία 12/09/2018 (ΑΔΑ: Ω8ΒΒ469Β4Μ-ΑΓ9), επιλέχτηκε η πρόταση του παρακάτω υποψηφίου:

  1. Κωνσταντίνου Καλόγηρου

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα  με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999,  υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία  (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).

ID: 
1188
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 19-09-2018