Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/17347-21

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/17347-21

 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/17347-21/28.04.2021, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΘΞ0469Β4Μ-Γ1Ζ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SMALL BUT PERFECTLY FORMED: ACCELERATING THE RISE OF CIRCULAR AND SUSTAINABLE SMES IN FASHION-SMALL BUT PERFECT», με κωδικό 11333801 (κωδικός θέσης 3338-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου:

 

·Διαχείριση και οργάνωση του έργου (ΠΕ1).

·Συμβολή στην ανάπτυξη διακρατικού δικτύου κυκλικής και βιώσιμης μόδα (ΠΕ2).

·Ανάπτυξη ικανοτήτων του οικοσυστήματος υποστήριξης επιχειρήσεων κυκλικής και βιώσιμης μόδας (ΠΕ3).

  • Δημιουργία προγράμματος επιτάχυνσης και επιχειρηματικής υποστήριξης διακρατικών έργων κυκλικής και βιώσιμης μόδας, στα οποία ηγούνται Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΠΕ4).

  • Συμβολή στη δημιουργία καμπάνιας επικοινωνίας για την αύξηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται  στη βιώσιμη και κυκλική μόδα καθώς και στα διαθέσιμα εργαλεία και πόρους (ΠΕ5).

 

Σύμφωνα με την απόφαση της 93ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με ημερομηνία 23/06/2021 (ΑΔΑ: 9ΩΥΒ469Β4Μ-ΞΙΨ), επιλέχτηκε η πρόταση της παρακάτω υποψηφίας:

 

  1. Φιόρης Ζαφειροπούλου (Αρ. Πρωτ. Αίτησης 11333801/19013-21)

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Υποψήφιοι, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της διαδικασίας επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Μετά την άπρακτη πάροδο της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθίστανται οριστικά.

ID: 
3058
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 17-01-2022