Απόφαση Συγκλήτου για ζητήματα οργάνωσης και διεξαγωγής της διαδικασίας των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020