Απόφαση Συγκλήτου για τη διενέργεια εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2021