Απόφαση περί ματαίωσης διαδικασίας της πρόσκλησης Νο 60/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

της 36ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης
του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020
της Τετάρτης 5ης Φεβρουαρίου 2020

 

Η Επιτροπή συνεδρίασε την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 14:30.

Πρόεδρος

Πρύτανης Καθηγητής Ε. Γιακουμάκης

 

Αντιπρόεδρος

Kαθηγητής Θ. Αποστολόπουλος

 

Τα Μέλη

Καθηγήτρια Σ. Κοέν

Καθηγητής Ι. Ντζούφρας

Καθηγητής Γ. Παγουλάτος

Καθηγητής Η. Τζαβαλής

Αναπλ. Καθηγητής Κ. Ήντουνας

Αναπλ. Καθηγητής Γ. Λεκάκος

Αναπλ. Καθηγήτρια Γ. Σιουγλέ

 

Η Γραμματέας

Μαρία Μαρινοπούλου

 

Η Πρακτικογράφος

Ελένη Ανασοντζή

 

Παρίσταται κατόπιν πρόσκλησης

Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Νομικός Σύμβουλος ΟΠΑ

 

  1. Θέματα Ειδικού Λογαριασμού

2.3 Ματαίωση διαδικασίας επιλογής Δικηγόρου - Νομικού για την παροχή νομικής συνδρομής στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Λόγω του ότι διαπιστώνεται διαφοροποίηση των αναγκών του ΕΛΚΕ όσον αφορά στο θέμα της επιλογής ενός Δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.:  000000/2251-18 (16/07/2018) και σε συνδυασμό με τη δυνατότητα κάλυψης των τρεχουσών αναγκών από τη Νομική Υπηρεσία του ΟΠΑ, τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα αποφασίζουν τη ματαίωση της διαδικασίας επιλογής Δικηγόρου, όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική Πρόσκληση.

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης

Πρύτανης ΟΠΑ

 

ID: 
2193

Τελευταία ενημέρωση: 05-03-2020