Απόφαση ορισμού τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 3806

 

AΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το ΠΔ 27/2001 (ΦΕΚ 25/18-02-2001 Α΄) με τίτλο «Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού τους»,

2. τις Διατάξεις του άρθρου 29, του Κεφαλαίου Ε’ του Μέρους Α του Ν. 4485/2017,

3. την υπ’αρ. 3395/11-10-2018 Προκήρυξη εκλογών για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

τον ορισμό  τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως εξής:

 

Τακτικά Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής

1. Τζαβαλής Ηλίας, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Μιαούλη Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

3. Ζαχαριάς Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής

 

Αναπληρωματικά Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής

1. Βλάχου Ανδριάνα, Καθηγήτρια Α’ Βαθμίδας

2. Παλυβός Θεόδωρος, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

3. Γκενάκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής

 

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής καλούνται τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα από 10:00 έως 14:00 να παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος τις αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας και να αναλάβουν εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους, τα οποία απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

*

ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΡΗ - ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος

 

 

ID: 
1296

Τελευταία ενημέρωση: 26-10-2018