Απόφαση Ορισμού Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017
Αριθ. πρωτ.: 104

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ορισμού Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
για την Εκλογή Κοσμήτορα
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Έχοντας υπόψη:

  1. την αριθμ. 5800/14-9-2017 απόφαση Συγκλήτου (ΥΟΔΔ΄ 461) που αφορά στον ορισμό του κ. Τρύφωνα Κολλίντζα ως Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, με θητεία έως 30-11-2017 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4473/2017 (Α' 78),
  2. την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4473/2017 (Α' 78) που αφορά στην παράταση της θητείας των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που λήγει 31-8-2017 έως 30-11-2017,
  3. Το ΠΔ 78/28-5-2013 «Ίδρυση-Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ.Α΄),
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4-8-2017),
  5. Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθ. πρωτ.: 144363/Ζ1?1-9-2017 με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4485/2017»,
  6. Την με αριθ. 153348/Ζ1/15-9-17 ΥΑ «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017),
  7. Την με αριθ. πρωτ.: 5863/18-9-2017 Προκήρυξη για εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Τον ορισμό Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως:

 

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Λέκτορας Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

 

Σύμφωνα με την παρ. 5, άρθρο 19 του Ν. 4485/2017 «Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ…», ως Πρόεδρος της Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  κ. Ελένη Καραβέλη.
 
Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής καλούνται την Τρίτη 31-10-2017 και ώρα 11.00-13.00 να παραλάβουν από το Γραφείο του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων τις αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής και να αναλάβουν εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους, που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.
 
   Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 
   *
 
Καθηγητής ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ

 
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
 

ID: 
470

Τελευταία ενημέρωση: 30-10-2017