Απόφαση ακύρωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/46357-20

Αθήνα, 07 Ιανουαρίου 2021

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/46357-20

 

Σύμφωνα με την απόφαση της 73ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με ημερομηνία 29/12/2020 (ΑΔΑ: ΨΛΣΖ469Β4Μ-ΔΦ8), της με αρ. πρωτ. 1807/46357-20/18.12.2020, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΡΓΧΦ469Β4Μ-ΚΜΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AQUASPICE: ADVANCING SUSTAINABILITY OF PROCESS INDUSTRIES THROUGH DIGITAL AND CIRCULAR WATER USE INNOVATIONS», με κωδικό 11331301 (κωδικός θέσης 3313-PR3), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου:

 

«Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης για τον χρονοπρογραμματισμό παραγωγής υπό περιορισμένους πόρους, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Water Efficiency Enhancement Applications Framework and Baseline Assessment), WP4 (Digital Twin with Smart Analytics and Cognitive Services for Water Efficiency), WP5 (Water Cyber Physical System: The Industrial Water Efficiency Management System), WP6 (Demonstration and Evaluation of AquaSPICE Solutions)»

 

Εγκρίθηκε η ακύρωση της παραπάνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ID: 
2713
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 17-01-2022