Προκήρυξη θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 1η συνεδρίασή της (20/9/2021), αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στα παρακάτω ερευνητικά θέματα:

 1. Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ψηφιακή Εποχή 

(Υπεύθυνος: κ. Νικολάου Ι., Αν. Καθηγητής, inikol@aueb.gr)

 1. Μοντέλα διαχείρισης ζήτησης και τιμολόγησης στην ενέργεια

(Υπεύθυνος: κ. Ιωάννου Γ, Καθηγητής, ioannou@aueb.gr)

 1. Έξυπνη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

(Υπεύθυνος: κ. Ιωάννου Γ. Καθηγητής, ioannou@aueb.gr)

 1.  Μοντέλα επιχειρησιακής έρευνας στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

(Υπεύθυνος: κ. Ιωάννου Γ. Καθηγητής, ioannou@aueb.gr)

 1. Ψηφιακή καινοτομία και βιώσιμη επιχειρηματικότητα

(Υπεύθυνη: κα. Βουδούρη Ειρ., Καθηγήτρια ivoudour@aueb.gr)

 1. Εταιρική διακυβέρνηση και υπευθυνότητα στην ψηφιακή εποχή.

(Υπεύθυνη: κα. Βουδούρη Ειρ., Καθηγήτρια ivoudour@aueb.gr)

 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Δια Βίου Εκπαίδευση και Μάθηση

(Υπεύθυνη: κα. Πουλυμενάκου Αγ., Αν. Καθηγήτρια akp@aueb.gr)

 1. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στα πλαίσια της Ψηφιακής Διακυβέρνησης

(Υπεύθυνη: κα. Πουλυμενάκου Αγ., Αν. Καθηγήτρια akp@aueb.gr)

 1. Τεχνολογία λογισμικού

(Υπεύθυνος κ. Σπινέλλης Δ. Καθηγητής, dds@aueb.gr)

 1. Συστήματα μηχανικής μάθησης και επιχειρηματικής αναλυτικής

(Υπεύθυνος κ. Σπινέλλης Δ. Καθηγητής, dds@aueb.gr)

 1. Ενσωμάτωση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης σε Μεθοδολογίες Βελτιστοποίησης

(Υπεύθυνος κ. Ζαχαριάδης Εμ. Επίκ. Καθηγητής, ezach@aueb.gr )

 1. Αντιμετώπιση Σύνθετων προβλημάτων Εφοδιαστικής και Μεταφορών με Μαθευρετικές (Matheuristic) Μεθοδολογίες Βελτιστοποίησης.

(Υπεύθυνος κ. Ζαχαριάδης Εμ. Επίκ. Καθηγητής, ezach@aueb.gr )

 1. Βιώσιμη επιχειρηματικότητα: Συν-δημιουργία, ευρηματικότητα, ψηφιακή καινοτομία

(Υπεύθυνη: κα. Δεληγιάννη Ι., Επίκ. Καθηγήτρια idelig@aueb.gr)

 1. Κατανοώντας την επιχειρηματική ομάδα: Ο ρόλος της στην δημιουργία και αξιολόγηση επιχειρηματικών ευκαιριών

(Υπεύθυνη: κα. Δεληγιάννη Ι., Επίκ. Καθηγήτρια idelig@aueb.gr)

 1. Χρηματοδότηση από το πλήθος (Crowdfunding) και απόδοση νέων επιχειρήσεων

(Υπεύθυνη: κα. Δεληγιάννη Ι., Επίκ. Καθηγήτρια idelig@aueb.gr)

 1. Νέες τεχνολογίες, καινοτομία και το "μέλλον της εργασίας”

(Υπεύθυνος κ. Σπανός Ι.. Καθηγητής, spanos@aueb.gr )

 1. Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα σε μικρο και μακρο επίπεδο ανάλυσης

(Υπεύθυνος κ. Σπανός Ι., Καθηγητής, spanos@aueb.gr )

 1. . Polystore Systems for Heterogeneous Data

(Υπεύθυνος κ. Χατζηαντωνίου Δ., Αν. Καθηγητής, damianos@aueb.gr )

 1. Αλγοριθμικές Εφαρμογές

(Υπεύθυνος: κ. Λουρίδας Π., Αν. Καθηγητής, louridas@aueb.gr)

 1. Τεχνολογία Λογισμικού

(Υπεύθυνος: κ. Λουρίδας Π., Αν. Καθηγητής, louridas@aueb.gr)

 1. Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση

(Υπεύθυνος: κ. Λουρίδας Π., Αν. Καθηγητής, louridas@aueb.gr)

 1. Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία

(Υπεύθυνος: κ. Λουρίδας Π., Αν. Καθηγητής, louridas@aueb.gr)

 1. Heuristics and Machine Learning in Combinatorial Optimization

(Υπεύθυνος: κ. Κρητικός Εμ., Αν. Καθηγητής, kmn@aueb.gr)

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά (postgrad_sob@aueb.gr)  μέχρι και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (τηλ.: 210 8203865, 2108203614, 2108203622):

α) Σχετική αίτηση.

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

δ) Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (ερευνητική πρόταση).

ε) Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις της προκήρυξης.

στ) Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

ζ) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες από αναγνωρισμένο ίδρυμα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, παρακαλούνται να διαβάσουν πρώτα προσεκτικά τον Κανονισμό Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Τεύχος Β' ΦΕΚ 3826/06.09.2018), όπου αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και απαιτήσεις για την διεξαγωγή διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα. Επίσης για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή στους υπεύθυνους καθηγητές των παραπάνω ερευνητικών θεμάτων.

Αθήνα , 27 Σεπτεμβρίου 2021

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος                           ο Πρύτανης

*                                                                           *

Καθηγήτρια Αθανασία Πουλούδη                Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο αρχείο του φορέα

 

ID: 
3145
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 28-09-2021