Ανακοίνωση αποτελεσμάτων απονομής βραβείων αποφοίτων ακαδ. έτους 2019-20 από το Κ.Α.Δ. "Κληροδότημα Φαίδων Γ. Χατζηγεωργίου"

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 16ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 10/06/2021, καταρτίστηκε ο τελικός αξιολογικός πίνακας επιλεγέντων και αποφασίστηκε η απονομή βραβείου αποφοίτου ακαδημαϊκού έτους 2019 - 20120  από το Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Φαίδων Γ. Χατζηγεωργίου» στον κ.κ. :

Καμπόλη Αλέξανδρο, του Τμήματος Στατιστικής

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της επιλογής δύνανται να υποβληθούν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ.

 

 

 

Αθήνα, 02 Ιουλίου 2021 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

*

Καθ. Βλάσιος Σταθακόπουλος

 

 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Εταιρίας.

ID: 
3072

Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2021